TRÚC NGUYÊN
 

Người Và Thơ
Kính dâng Thiền Sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh


Giới Đức Thiền Sư tuổi đã già,
Mà hồn thơ trẻ tợ như hoa
Ngôn từ chứa đựng đầy Thi vị
Ý tứ bao dung khắp Phật gia
Chữ chữ nêu bày chơn Bát Nhã
Câu câu hiển hiện thật Thiền Na
Trầm tư quán tưởng từng câu chữ
Rũ sạch phiền ưu vượt nẻo tà.

California, 21-11-2018

 
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên