TRÚC NGUYÊN

 
Nguồn Đạo

Trầm xông bảo điện ngát chiên đàn,
Rạng ánh từ bi giải nghiệp mang
Kệ bỗng chuông ngân pháp mầu chuyển
Kinh trì mõ vọng bóng mê tàn
Kim Cang chặt đứt vòng oan trái
Bát Nhã khai thông nẻo chướng ngang
Nối kết duyên lành xây phước thiện
Nẻo về nguồn đạo rạng huyền trăng...!

Tánh Thể
Thủ nhất thanh

Tánh sáng xưa nay rạng ánh từ,
Tánh duyên muôn sự nghiệm ân sư
Tánh hoà vạn nẻo xua mầm dữ
Tánh trợ muôn người chuyển tật hư
Tánh giúp trần gian vơi luyến lự
Tánh soi thế giới sống an cư
Tánh không hề khuyết luôn tròn đủ
Tánh thể uyên nguyên, nghiệp chướng trừ.

California, 07-09-2019 
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên