TRÚC NGUYÊN

 

Niệm Ân

Kính tặng Trang Chủ Hai Bờ Giấy
Trúc Nguyên- Thích Chúc Hiền ( Cảm đề)

 

Thiện Hữu hoà thơ đáp nghĩa tình,

Niệm ân Trang Chủ đọc lời kinh

Ươm mầm tuệ nghiệp cho đời sáng

Hướng nẻo hương thiền để đất linh

Chữ nghĩa câu ân ghi khắc cốt

Lời vàng ý ngọc quyện quanh mình

Trang thơ mãi đẹp thơm hồn Giấy

Hạnh ngộ Hai Bờ thêm thắm xinh...!

California, Mạnh Xuân Kỷ Hợi-2019

 

  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên