TRÚC NGUYÊN

 

Trang Nghiêm Hạnh Nguyện

 

Trang nghiêm hạnh nguyện thắp nguyền hương,

Mõ nhịp chuông ngân phổ "cúng dường"

Phúng tụng kinh văn trì "tịnh thủy"

Truyền trao pháp ngữ độ phàm dương

Tầm chơn hộ chánh tan trần bụi

Khử ác bài mê phủi mộng sương

Dưỡng trí gìn tâm trừ tủi hận

Đền ân đáp nghĩa nối tình thương

Tu nhân tích đức đăng Liên ngạn

Tựa giáo nương thiền hướng Phật đường

Tĩnh lặng lòng an nhìn tuệ nguyệt

Cát tường khai mở rạng huyền chương...!

 

  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên