TRÚC NGUYÊN


Trúc Lâm Đại Sĩ

Trúc Lâm Đại Sĩ sáng muôn phương,
Đức hạnh ngời soi khắp nẻo đường.
Yên Tử thiêng sơn rền tiếng mõ,
Chùa Đồng cổ tự dậy âm chuông.
Cư Trần Lạc Đạo thâm sâu nghĩa,
Đắc Thú Lâm Tuyền xán lạn chương.
Cảnh Bụt thiền thơ trăng rọi sáng,
Muôn đời hậu thế hướng về nương.


 
 

  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên