TRÚC NGUYÊN
 

Tu Tâm

              Thuận:

Tu tâm hiển hiện ánh vàng sen,
Chướng nghiệp lìa xa, gạn đảo điên.
Mù khử, hận tiêu, tâm định tĩnh,
Đục trừ, sân hết, ý an yên.
Nhu nhu hợp, trí soi, xua não,
Loạn loạn tan, tâm tỏ, giải phiền.
Thù oán đoạn, huân xông định tuệ,
U đồ sạch, nguyện hướng đường tiên.

               Nghịch:

Tiên đường hướng nguyện, sạch đồ u,
Tuệ định xông huân, đoạn oán thù.
Phiền giải, tỏ tâm, tan loạn loạn,
Não xua, soi trí, hợp nhu nhu.
Yên an ý, hết sân, trừ đục,
Tĩnh định tâm, tiêu hận, khử mù.
Điên đảo gạn, xa lìa nghiệp chướng,
Sen vàng ánh hiện, hiển tâm tu.


California, 19-07-2018
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên