TRÚC NGUYÊN

 
Xuân An Lành
Kính tặng quý Thi Hữu và bạn đọc bốn phương


Mai vàng nở nụ gió huyền lay,
Tết đến năm nay bánh mứt đầy
Đối liễn chưng treo nghinh lộc đến
Thi đàn xướng hoạ đón tài lai
Tâm tâm lắng đọng nguồn chơn hiện
Ý Ý ngời soi suối diệu bày
Hiển hiện an lành nơi cõi thế
Xuân cười vạn vật sáng đường mai...!
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên