TRÚC NGUYÊN
 
 
Xuân Nguyện

Xuân về vạn vật khởi niềm thương,
Lá biếc hoa xuân nở thắm vườn
Bến cũ thuyền neo xuân vẫy gió
Vườn nay xuân dậy nắng trao hương
Xuân qua mãi nhớ xuân tâm rạng
Cúc nở còn in ý xuân vương
Nguyện nguyện mong xuân hằng toả đẹp
Tâm xuân hiển hiện lẽ chơn thường...!

California, Mạnh Xuân Kỷ Hợi-2019
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên