VINH HỒ


Chuột Túi Đăng Quang

(Thơ vui)

Lên ngôi nước Hẹ đúng Giao thừa
Pháo Chuột đì đùng ngoài giậu thưa.
Bài hiệu triệu lời hay ý đẹp
Câu giao duyên gió thổi mây đưa.
Mua quan chuột Nhắt chờ ngoài cổng 
Bán tước chuột Chù đợi dưới mưa.
Chuột Cống chuột Đồng khiêng cống phẩm 
Chiêng khua trống đánh cậy anh Lừa. 

Vinh Hồ
10/1/2020


  Trở lại chuyên mục của : Vinh Hồ