VINH NT


VINH NT

Nàng Xuân
 
Thuận:
 
Đan mềm sợi nắng rực vàng Xuân,
Lộc biếc xanh chồi hé mở Xuân
Lan tỏa gió ngào hương bưởi - Tết
Phủ mờ sương lộng sắc đào - Xuân
An Bình phối hiệp bình an Tết
Hạnh Phúc giao hòa phúc hạnh Xuân
San xẻ nghĩa, tình, no, ấm Tết.
Gian trần chốn chốn đủ đầy Xuân.

 
Nghịch:
 
Xuân đầy đủ chốn chốn trần gian.
Tết ấm, no, tình, nghĩa xẻ san
Xuân hạnh phúc hòa giao Phúc Hạnh
Tết an bình hiệp phối Bình An
Xuân - Đào sắc lộng sương mờ phủ
Tết - Bưởi hương ngào gió tỏa lan
Xuân mở hé chồi xanh biếc lộc
Xuân vàng rực nắng sợi mềm đan.

\
  Trở lại chuyên mục của : Vinh NT