Xướng:

BẾN TÌNH

Nguyễn Gia Khanh
 

Ngang đò chuyến ấy buổi chiều nghiêng
Bến đợi người xa sóng vỗ thuyền
Vàng nhuộm ráng mây vờn gió thoảng
Tím hòa sông mộng lướt dòng xuyên 
Sang cùng lối hẹn nên hoài đắm
Bước tiếp đường mơ cứ mãi phiền
Tràn ngập sắc yêu trời tỏa nắng
Than hồng vẫn rực lửa tình duyên.

Đọc ngược:

Duyên tình lửa rực vẫn hồng than
Nắng tỏa trời yêu sắc ngập tràn
Phiền mãi cứ mơ đường tiếp bước
Đắm hoài nên hẹn lối cùng sang
Xuyên dòng lướt mộng sông hòa tím
Thoảng gió vờn mây ráng nhuộm vàng
Thuyền vỗ sóng xa người đợi bến
Nghiêng chiều buổi ấy chuyến đò ngang...

 

Xướng:

BẾN XƯA
Diệp Phạm

 

Ngang về lối nhỏ bóng dài nghiêng
Nắng nhạt đường xưa bến chật thuyền
Vàng đượm lúa khoe đồng mượt lả
Tím hồng mây gợn gió lùa xuyên
Sang đò nhớ buổi gieo thề ước
Lỡ mộng vùi đêm ủ muộn phiền
Tràn lệ mắt cay lòng nghẹn đắng
Than lời trách phận cách lìa duyên...

 

Ngược:
 

Duyên lìa cách phận trách lời than
Đắng nghẹn lòng cay mắt lệ tràn
Phiền muộn ủ đêm vùi mộng lỡ
Ước thề gieo buổi nhớ đò sang
Xuyên lùa gió gợn mây hồng tím
Lả mượt đồng khoe lúa đượm vàng
Thuyền chật bến xưa đường nhạt nắng
Nghiêng dài bóng nhỏ lối về ngang!

 

TÌNH VỠ
Thạch Hãn

 

Quay gót trở lòng để gối nghiêng
Sóng chao lùa đẩy nước xô thuyền
Bày mưu những ấm nhà cao cột
Lập kế nên buồn gác ngắn xuyên
Cay đắng nghĩa đời bao khổ lụy
Trái ngang tình sự lắm ưu phiền
Ngày qua tháng lại ngồi trăn trở
Tay trắng tay rời rã nợ duyên...

Ngược:

 

Duyên nợ rã rời tay trắng tay
Trở trăn ngồi lại tháng qua ngày
Phiền ưu lắm sự tình ngang trái
Lụy khổ bao đời nghĩa đắng cay
Xuyên ngắn gác buồn nên kế lập
Cột cao nhà ấm những mưu bày
Thuyền xô nước đẩy lùa chao sóng
Nghiêng gối để lòng trở gót quay ./.

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp