Xướng:

Bến Tình

Nguyễn Gia Khanh
 

Ngang đò chuyến ấy buổi chiều nghiêng

Bến đợi người xa sóng vỗ thuyền

Vàng nhuộm ráng mây vờn gió thoảng

Tím hoà sông mộng lướt dòng xuyên

Sang cùng lối hẹn nên hoài đắm

Bước tiếp đường mơ cứ mãi phiền

Tràn ngập sắc yêu trời toả nắng

Than hồng vẫn rực lửa tình duyên.

 

Đọc xuôi:

 

Duyên tình rực lửa vẫn hồng than

Nắng toả trời yêu sắc ngập tràn

Phiền mãi cứ mơ đường tiếp bước

Đắm hoài nên hẹn lối cùng sang

Xuyên dòng lướt mộng sông hoà tím

Thoảng gió vờn mây ráng nhuộm vàng

Thuyền vỗ sóng xa người bến đợi

Nghiêng chiều buổi ấy chuyến đò ngang


Họa:
 

Ngắm Sông

Trúc Nguyên

 

Đọc xuôi:

 

Ngang bờ sóng gợn nước chao nghiêng,

Khách ngắm dòng xuôi bến vọng thuyền

Vàng ảo ảnh hương đưa "gió thoảng"

Thẳm huyền giang buồm lộng trăng xuyên

Sang sông mãi nhớ xa niềm đắm

Gởi nhạn hoài thương giải ý phiền

Tràn lối mộng nồng thơm ấm nắng

Than nguyền ửng rạng thắm lành duyên.

 

Đọc ngược:

 

Duyên lành thắm rạng ửng nguyền than,

Nắng ấm thơm nồng mộng lối tràn

Phiền ý giải thương hoài nhạn gởi

Đắm niềm xa nhớ mãi sông sang

Xuyên trăng lộng buồm giang huyền thẳm

Thoảng gió đưa hương ảnh ảo vàng

Thuyền vọng bến xuôi dòng ngắm khách

Nghiêng chao nước gợn sóng bờ ngang.

 

California, 10-01-2019 
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp