Xướng:
 

BỐN NÚI (*)
Trúc Nguyên

 

Bốn núi vây quanh một kiếp người
Sanh già bịnh chết chẳng dừng trôi
Xoay vần thế cuộc lung lay chuyển
Lẩn quẩn trần gian biến đổi dời
Nẻo đạo huân tu nên gắng tấn
Trò đời mánh khoé hãy buông lơi
Xa lìa biển khổ về chơn tịnh
Tự tại thong dong bốn núi rời.


California, 4:00 am, 21-11-2021


Chú thích: (*) Bốn núi: Sanh, lão, bịnh, tử


Họa 1:
 

PHẬN NGƯỜI
Minh Đạo


Sinh ra nẻo thế đã duyên người,
Khổ luỵ đau buồn vẫn mãi trôi
Tỉnh thức cơn mê, kinh kệ chuyển
Phá tan trí lụn, định thiền dời
Bao thời hiểu vậy… mà luôn tấn
Vạn cảnh thôi nào… giá được lơi
Pháp Phật nguồn chơn là cõi tịnh
Niềm tin hãy giữ chớ xa rời.

Họa 2:

 

KIẾP NGƯỜI
Viên Minh


Giả huyển trần đây ví kiếp người,
Thăng trầm vạn nẻo khó ngừng trôi.
Không chừa cõi mộng thì sao chuyển,
Chẳng nuối đường mê có thể dời.
Dẫu biết gian lao nhưng cứ tấn,
Vì hoài lận đận vẫn cùng lơi.
Chung qui nguyện hướng theo bờ tịnh.
Sự Lý kinh thâm chớ khác rời.

22/11/2021


 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp