Xướng: 
 

Bước Xuân
Nguyễn Gia Khanh

 

Chân bước rộn đường trải nắng tơ
Ngõ vương chồi biếc nụ bung chờ
Vần khai bút lão hồn say mộng
Sắc tỏa hoa tình bướm thỏa mơ
Ngân vọng tiếng đàn ai trỗi phím
Đậu neo thuyền tết khách chen bờ
Dần tan tuyết cũ trời thêm ấm
Xuân mãi đẹp lòng ngát ý thơ.

 

Đọc ngược:
 

Thơ ý ngát lòng đẹp mãi xuân
Ấm thêm trời cũ tuyết tan dần
Bờ chen khách tết thuyền neo đậu
Phím trỗi ai đàn tiếng vọng ngân
Mơ thỏa bướm tình hoa tỏa sắc
Mộng say hồn lão bút khai vần
Chờ bung nụ biếc chồi vương ngõ
Tơ nắng trải đường rộn bước chân.


Họa: 
 

Bước Chiều
Thạch Hãn

 

Đọc xuôi :

Chân buồn gối lạnh hẻm choàng tơ
Nắng nhạt thềm xa vắng buổi chờ
Vần lạc lối xưa đời trắng mộng 
Điệu rời âm cũ bóng hoang mơ
Ngân đêm sóng đảo trăng chờ bến
Vọng cảnh thuyền chao nước vỗ bờ
Dần đến tết vang lời giảng thánh
Xuân về kể chuyện kết tình thơ ...

 

Đọc ngược :
 

Thơ tình kết chuyện kể về xuân
Thánh giảng lời vang tết đến dần
Bờ vỗ nước chao thuyền cảnh vọng
Bến chờ trăng đảo sóng đêm ngân
Mơ hoang bóng cũ âm rời điệu
Mộng trắng đời xưa lối lạc vần
Chờ buổi vắng xa thềm nhạt nắng
Tơ choàng hẻm lạnh gối buồn chân ./.

LCT 16/01/2019


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp