Xướng:
 
Cám Ơn Nếp Dung Biếu Khổ Qua

Mai Quang

Mướp đắng vui trồng chỉ đẹp chơi,
Nào  ngờ kết quả đến dư mươi!
Bạn đem biếu bạn đầy trân quí
Tôi gởi về ông chút cảm vời!
Một bát canh suông, tình chất ngất
Đôi dòng bút nhạt, lệ chùng rơi
Nhớ cùng một thuở điêu linh đó
Cái khổ qua rồi cụ Nếp ơi!Bài họa:

(Không Đề)
Đồ Hư

Về hưu, Đồ nẫy ý trồng chơi,
Tổ đải: nào ngờ trái …mấy mươi!
Nhớ bạn, Dương Khuê hằng đếm vắng,
Xa thân, Nguyễn Khuyến những trông vời!
Khổ qua mong đất  ngừng tan hợp,
Tình lắng cầu trời dứt lệ rơi!
 Vui sướng thăm nhau cùng đối mặt:
 Cay cay mắt lão, bạn mình ơi!
 
 El Monte, California.2017.
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp