Xướng:

Chỉ Có Tình Thương
Nguyễn Sĩ Nam


Chỉ có tình thương để lại đời,
Hỡi người bạn quý của tôi ơi
Bắt tay hỉ hả cười vui sống
Họp mặt rộn ràng múa hát chơi
Say chuyện nhân gian xa vạn thuở
Ấm tình huynh đệ thắm ngàn khơi 
Đêm trăng vằng vặc lung linh tỏa 
Nhắp chén tương phùng rượu ngát môi!   Họa:  

Có Một Thức Hoa

Mai Quang

Tình thương có phải đóa hoa đời?
Luận thử đôi dòng quý bạn ơi!
Tiền của xuôi tay e vật dỏm
Công danh nhắm mắt khéo trò chơi!
Do lòng Pháp mạt, xương cao núi
Bởi lượng Bi tàn, máu váng khơi!
Gẫm bậc nhân gian tôn Thánh, Đức
Lòng Từ vô hạn há đầu môi?


 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp