Xướng:
 
CHÚC MỪNG XUÂN TÂN SỬU 
Sông Trăng

 
CHÚC quê nhà thịnh đạt an khang
MỪNG thế gian niềm vui chứa chan
XUÂN-lộc-thọ tuôn tràn sức sống
TÂN-giai-nhân hội ngộ tân lang
SỬU về tốt lúa cây oằn trái 
PHÚC đến vàng hoa thiếp đợi chàng
HẠNH ngộ tri âm tình thắm thiết
ĐẦY hồn thơ nhạc khói mây ngàn
12/1/2021
 

Họa:

CHÚC MỪNG TÂN XUÂN
Vinh Hồ

 

CHÚC phước lộc về với mọi nhà 

MỪNG bình an đến khắp ta bà.  

TÂN Lâm, Tân Tứ vang câu hát

XUÂN Tự, Hà Già vọng tiếng ca.

VẠN bội cát tường luôn hiện hữu

SỰ đời phiền trược sớm cho qua.

NHƯ hư không tánh, bồ đề hiện 

Ý hợp tâm đầu nở triệu hoa. 

26/12/2020


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp