Xướng:
 
CHÚC XUÂN
Nguyễn Gia Khanh
 
Xuân chúc mãi nồng rượu với hoa
Đó đây cùng tỏa nắng reo hòa
Vần khơi ý đẹp tình chan chứa
Nhạc trỗi đêm vàng giọng thiết tha
Chân bước rộn đường chen thục nữ
Lối sang tìm bạn gửi xinh quà
Gần xa khách thỏa lòng mơ tết
Lân múa cảnh đời ngắm xuýt xoa.
 
Đọc ngược :
 
Xoa xuýt ngắm đời cảnh múa lân
Tết mơ lòng thỏa khách xa gần
Quà xinh gửi bạn tìm sang lối
Nữ thục chen đường rộn bước chân
Tha thiết giọng vàng đêm trỗi nhạc
Chứa chan tình đẹp ý khơi vần
Hòa reo nắng tỏa cùng đây đó
Hoa với rượu nồng mãi chúc xuân.
 
 
 
CÁC BÀI HỌA :
 
MÙA XUÂN VÀ ƯỚC VỌNG
Thái Chung
 
Xuân tràn lộc phúc rợp cờ hoa
Thắm đượm lòng dân, Nước hợp hòa
Vần đổi mộng xưa tình nghĩa quyện
Bỏ thù cơn cũ lỗi lầm tha
Chân tà chớ trộn đan quyền bính
Giả chính đừng xen lẫn cáp quà
Gần quyến tộc mong cầu giúp cậy
Lân bàng* hữu hảo...ước đời xoa.
 
Đọc ngược:
 
Xoa đời ước hảo...hữu bàng lân
Cậy giúp cầu mong tộc quyến gần
Quà cáp lẫn xen đừng chính giả
Bính quyền đan trộn chớ tà chân
Tha lầm lỗi cũ cơn thù bỏ
Quyện nghĩa tình xưa mộng đổi vần
Hòa hợp Nước dân lòng thắm đượm
Hoa cờ rợp phúc lộc tràn xuân.
0620 H,08/02/2021
* Hàng xóm, láng giềng.
 
TÌNH XUÂN
Thạch Hãn
 
Thuận :
 
Xuân lồng nắng mỏng cánh vàng hoa
Lá mượt vườn ong bướm hợp hòa
Vần vũ khói cao tầng mãi vọng
Rã rời đêm trắng mộng không tha
Chân đơn khổ mẹ lo phần thuốc
Gối lỏng buồn ông gởi tặng quà
Gần được chẳng lâu từ bỏ xứ
Lân đời giỡn mặt vuốt đầu xoa...
 
Nghịch :
 
Xoa đầu vuốt mặt giỡn đời lân
Xứ bỏ từ lâu chẳng được gần
Quà tặng gởi ông buồn lỏng gối
Thuốc phần lo mẹ khổ đơn chân
Tha không mộng trắng đêm rời rã
Vọng mãi tầng cao khói vũ vần
Hòa hợp bướm ong vườn mượt lá
Hoa vàng cánh mỏng nắng lồng xuân ./.
LCT 08/02/2021
 
THƯ HỌA NGÀY XUÂN
Nguyễn Thế An
 
Xuân vào ngõ nắng rực vàng hoa
Thả mộng tình em gió dịu hòa
Vần xướng đã yêu niềm ấy đợi
Ý dàn chưa họa bút nào tha
Chân êm guốc ngọc ngời bên cửa
Sóng nhẹ hồ sương đẫm lộc quà
Gần Tết lại thơ dòng giống cọ
Lân dồn trống nữa vẽ rồi xoa.
 
Đọc ngược:
 
Xoa rồi vẽ nữa trống dồn lân
Cọ giống dòng thơ lại Tết gần
Quà lộc đẫm sương hồ nhẹ sóng
Cửa bên người ngọc guốc êm chân
Tha nào bút họa chưa dàn ý
Đợi ấy niềm yêu đã xướng vần
Hòa dịu gió em tình mộng thả
Hoa vàng rực nắng ngõ vào xuân.
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp