Xướng:
 
Chuyển Mê 

Trúc Nguyên
 
Năm dục trần gian đắm não nề
Khổ đau sanh tử luống trôi mê
Lang thang sáu nẻo không lời tả
Luẩn quẩn ba đường chẳng bút đề
Một niệm quy y bừng tỉnh dậy
Nhất thời bái sám hướng quay về
Chuyển mê khai ngộ trời quang rạng 
Tuệ nhựt ngời soi sáng bến quê 
 
California, 2:00 am, 13-03-2021

 

Họa:

Khổ Không Nề
Minh Đạo


Trần gian vốn khổ rõ không nề
Nghiệp chướng đeo hoài cũng bởi mê
Thấy sợ tam đồ mà gắng tránh
Cùng nghe bát nạn phải nên đề
Tuy rằng học đạo thì đâu dễ
Dẫu biết quên đời để mặc tê
Có được duyên nầy đừng thối chí…
Nguồn chơn pháp Phật nguyện theo về.

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp