Xướng:
 
CHUYỆN QUỲNH GIAO
Nguyễn Gia Khanh
 
Mai ngày kể vẫn ngại ngần bao
Ấy thuở tình vương đã dạt dào
Hài đợi lối xưa chiều hạ tiễn
Phố về đêm lạnh áo người trao
Phai dần để mộng ngăn thuyền bến
Tiếc mãi đành duyên úa liễu đào
Cài kín ngõ xuân hồn tắt lịm
Ai cùng nhắc nữa chuyện quỳnh giao.
 
Đọc ngược :
 
Giao quỳnh chuyện nữa nhắc cùng ai
Lịm tắt hồn xuân ngõ kín cài
Đào liễu úa duyên đành mãi tiếc
Bến thuyền ngăn mộng để dần phai
Trao người áo lạnh đêm về phố
Tiễn hạ chiều xưa lối đợi hài
Dào dạt đã vương tình thuở ấy
Bao ngần ngại vẫn kể ngày mai.
 

 
Các bài họa :
 
MAI MỘT
Thu Ẩn

 
Mai một sớm đời để tiếng bao?
Tóc xưa hoài bão gió theo trào
Hài trêu mộng nữ tình khe khắt
Kén lỡ duyên tằm phận gửi trao
Phai kiếp dã tràng miên viễn lệ
Hận cơn hồng thủy lạc lưu đào
Cài trâm phỉ thuý lòng đau quặn
Ai chuốc rượu sầu nguyệt đãi giao
 
Nghịch:
 
Giao đãi nguyệt sầu rượu chuốc ai?
Quặn đau lòng thuý phỉ trâm cài
Đào lưu lạc thủy hồng cơn hận
Lệ viễn miên tràng dã kiếp phai
Trao gửi phận tằm duyên lỡ kén
Khắt khe tình nữ mộng trêu hài
Trào theo gió bão hoài xưa tóc
Bao tiếng để đời sớm một mai.
 
CHUYỆN QUỲNH GIAO
(Hoạ y đề)
Thái Chung
 
Mai hậu có còn mãi xót bao?
Đạo ganh đời ghét lại ôi dào
Hài bi chuyện cũ người trông đợi
Thật giả danh hờ kẻ ước trao
Phai mộng giã tình ôm kiếp khổ
Lụi duyên hành xác rã môi đào
Cài đan tối hẹn quỳnh hoa nở
Ai oán mõ hờn dạ tủi giao.
 
Đọc ngược:
 
Giao tủi dạ hờn mõ oán ai?
Nở hoa quỳnh hẹn tối đan cài
Đào môi rã xác hành duyên lụi
Khổ kiếp ôm tình giã mộng phai
Trao ước kẻ hờ danh giả thật
Đợi trông người cũ chuyện bi hài
Dào ôi! Lại ghét đời ganh đạo
Bao xót mãi còn có hậu mai?
0707 H,18/6/2021
 
TÓC MAI SỢI VẮN SỢI DÀI
Thạch Hãn
 
Mai huệ héo tàn lối bọc bao
Nắng mưa sầu cảnh mẹ - Ôi dào !
Hài cong chị nhớ ngày xuân tiễn
Gối lẻ em hờn buổi mộng trao
Phai dấu để chiều mơ thắm liễu
Nhạt hương rồi sớm hẹn tươi đào
Cài then chặn cửa ngồi im lặng
Ai trách chẳng buồn phận kết giao.

Nghịch:

 
Giao kết phận buồn chẳng trách ai
Lặng im ngồi cửa chặn then cài
Đào tươi hẹn sớm rồi hương nhạt
Liễu thắm mơ chiều để dấu phai
Trao mộng buổi hờn em lẻ gối
Tiễn xuân ngày nhớ chị cong hài
Dào ôi ! Mẹ cảnh sầu mưa nắng
Bao bọc lối tàn héo huệ mai ./.
LCT 18/O6/2O21
 
LÃNG QUÊN
Đinh Tuấn Minh
 
Mai Trúc rũ tàn cảnh ngại bao
Đắng cay choàng phận xót ôi dào!
Hài mang ghét bởi sầu luôn ghé
Nón đội chê vì tủi mãi trao
Phai sắc dỗi vườn xơ xác Huệ
Nhạt hương hờn ngõ tả tơi Đào
Cài quên gút bỏ thuyền than bến
Ai hẹn chẳng chờ nghỉ ước giao.
 
Nghịch:
 
Giao ước nghỉ chờ chẳng hẹn ai
Bến than thuyền bỏ gút quên cài
Đào tơi tả ngõ hờn hương nhạt
Huệ xác xơ vườn dỗi sắc phai
Trao mãi tủi vì chê đội nón
Ghé luôn sầu bởi ghét mang hài
Dào ôi xót phận choàng cay đắng
Bao ngại cảnh tàn rũ Trúc Mai.
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp