Xướng:

Công Phu
Kính tặng Đại Đức Thích Như Hoằng (Sư trụ trì chùa Thiên Tứ)
CaDao


Thời tụng “Di Đà…”vút khói hương
Kinh đưa ta đến cõi  miên trường
Xuôi thuyền Bát Nhã khơi dòng biển
Cập bến Chân Như  vượt nẻo đường
Ngũ  uẩn giai không tâm tỏ ngộ
Lục căn thanh tịnh trí minh tường
“Tô Rô Tất Lỵ” trì tinh tấn 
Vạn pháp duy tâm pháp diệu thường!


Họa:
 

Trả Giấc Sầu Khuya
Mặc Phương Tử

 

Bến bờ hoa cỏ mấy mùa hương,
Trả giấc sầu khuya cuộc viễn trường
Dong ruỗi để đời say khuớt mộng
Luân trầm cho kẻ lạc mơ đường.
Người dừng - bóng cũng dừng chân bước
Sương tịnh – rêu thôi bám dấu tuờng
 Đêm gối đầu trăng nghe lá thức,
Trời xuân bát ngát, ý xuân thường!

 

                                        Atlanta, 11.03. 16

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp