Xướng:

Công Phu
Kính tặng Đại Đức Thích Như Hoằng 
Ca Dao


Thời tụng “Di Đà…” vút khói hương
Kinh đưa ta đến cõi  miên trường
Xuôi thuyền Bát Nhã khơi dòng biển
Cập bến Chân Như  vượt nẻo đường
Ngũ uẩn giai không tâm tỏ ngộ
Lục căn thanh tịnh trí minh tường
“Tô Rô Tất Lỵ” trì tinh tấn 
Vạn pháp duy tâm pháp diệu thường!


Họa:

Về Đây
Nguyễn Thanh Nhiên


Am chiều quyện tỏa khói trầm hương
Nhắn khách rong chơi bước dặm trường
Chú nguyện Di Đà xa sáu nẻo
Trì chay niệm Phật lánh ba đường
Tâm bình tịch tỉnh chơn thiền ngộ
Hạnh trực như như ý tỏ tường
Bỉ ngạn người ơi đừng bỏ lỡ
Về đây sám hối ngộ vô thường!
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp