Xướng:

 

Dạ Khúc Sầu Thu

Nguyễn Gia Khanh

 

Thuận:

 

U trầm nhạc khúc trỗi sầu thêm

Ngóng lại người xưa bước lặng thềm

Mù mịt nhạn xa trời lộng gió

Hững hờ song lẻ bóng nhoà đêm 

Ru hồn gợi nhớ niềm sâu thẳm

Chuốc rượu tìm say cuộc lả mềm

Thù tạc chén trao cùng đợi mãi

Thu về gửi mộng dỗ lòng êm.

 

Nghịch:

 

Em lòng dỗ mộng gửi về thu

Mãi đợi cùng trao chén tạc thù

Mềm lả cuộc say tìm rượu chuốc

Thẳm sâu niềm nhớ gợi hồn ru

Đêm nhoà bóng lẻ song hờ hững

Gió lộng trời xa nhạn mịt mù

Thềm lặng bước xưa người lại ngóng

Thêm sầu trỗi khúc nhạc trầm u.

 

Hoạ:

 

Thu Khuya Tĩnh Mịch

Trúc Nguyên

 

Thuận:

 

U nhàn, cảnh tịch, gợi nhàn thêm,

Lặng tiếng hươu nai, vắng bóng thềm.

Mù núi lạnh, gió lay khóm trúc,

Mịt trăng mờ, mây phủ sương đêm.

Ru lời thật vọng âm thanh dịu,

Tụng kệ chân ngân ngữ điệu mềm.

Thù đoạn, tâm trong, ân nghĩa kết,

Thu sang sóng vỗ nhịp đềm êm.

 

Nghịch:

 

Êm đềm nhịp vỗ sóng sang thu,

Kết nghĩa, ân trong, tâm đoạn thù.

Mềm điệu ngữ, ngân chân kệ tụng,

Dịu thanh âm, vọng thật lời ru.

Đêm sương phủ, mây mờ, trăng mịt,

Trúc khóm lay, gió lạnh, núi mù.

Thềm bóng vắng, nai hươu tiếng lặng,

Thêm nhàn, gợi tịch, cảnh nhàn u...!

California, 30-05-2018

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp