Xướng: 

Dân Ca
Lê Đăng Mành (Như Thị)
 
Xin về tắm lại nước sông tôi*
Cắt rốn chôn đây đã hiểu rồi
Cày cấy tờ mờ sa nước mắt
Gieo trồng đứng bóng cạn mồ hôi
Mà còn nhóm bạn chia câu hát
Nên cứ tìm nhau hợp tiếng cười
Đạm bạc càng sâu tình bản quán
Dân ca trầm lắng rót xa vời

*“Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”.
                                                          Heraclitus

Họa: 

Hồn Nước Muôn Đời
Mặc Phương Tử


Câu hò, điệu lý của quê tôi
Từ thuở ngàn năm đã thế rồi!
Áo mẹ bao mùa sầu lệ đọng
Công cha mấy cuộc đắng lòng hôi.
Kiếm cung phương Bắc đìu hiu giặc
Vó ngựa trời Nam rạng rỡ cười.
Hồn nước muôn đời nung khí tiết,
Sông còn sâu, núi vẫn cao vời.
  

 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp