Xướng:

ĐÔNG VỀ NHỚ MẸ
Nguyễn Gia Khanh

Thuận:

 
Đêm từng ngóng mẹ vắng nhà nay
Cảnh nhuốm sầu đông xót bấy rày
Thềm đợi cháu khoe màu áo đỏ
Gió vầy nương rụng lá trầu cay
Thêm buồn để mộng vương chiều sớm
Lại ngẫm ngồi đong tủi tháng ngày
Mềm dạ luống ta hồn mãi chạnh
Êm nào giấc ngủ khiến cuồng quay.
 
Đọc ngược:
 
Quay cuồng khiến ngủ giấc nào êm
Chạnh mãi hồn ta luống dạ mềm
Ngày tháng tủi đong ngồi ngẫm lại
Sớm chiều vương mộng để buồn thêm
Cay trầu lá rụng nương vầy gió
Đỏ áo màu khoe cháu đợi thềm
Rày bấy xót đông sầu nhuốm cảnh
Nay nhà vắng mẹ ngóng từng đêm.
 
CÁC BÀI HỌA :
 
ĐÔNG VẦY NHỚ MẸ
Thái Chung

 
Thuận:
 
Đêm thấu lạnh về rét bữa nay
Gió đan hình mẹ mộng hôm rày
Thềm treo võng gợi lời ru ấm
Bếp rã phên tàn cảnh xót cay
Thêm ngóng đợi người trông vãn chợ
Chạnh đau sầu kẻ rám phơi ngày
Mềm thân tủi đắm vầy tâm khổ
Êm khó chuyện đời vận mãi quay.
 
Đọc ngược:
 
Quay mãi vận đời chuyện khó êm
Khổ tâm vầy đắm tủi thân mềm
Ngày phơi rám kẻ sầu đau chạnh
Chợ vãn trông người đợi ngóng thêm
Cay xót cảnh tàn phên rã bếp
Ấm ru lời gợi võng treo thềm
Rày hôm mộng mẹ hình đan gió
Nay bữa rét về lạnh thấu đêm.
0549 H, 14/12/2020
 
 
SẦU DANG DỞ
Thạch Hãn

 
Thuận :
 
Đêm rụng lá tràn ngõ đến nay
Gió chao vườn đọng nước hôm rày
Thềm loang khói nhạt tàn hoa đỏ
Gác lạnh thu vàng suối lệ cay
Thêm xót phận buồn xuân bỏ sớm
Ước mong lòng cạn tửu qua ngày
Mềm chân tối hận sầu dang dở
Êm thả bước về lối lại quay...
 
Nghịch:
 
Quay lại lối về bước thả êm
Dở dang sầu hận tối chân mềm
Ngày qua tửu cạn lòng mong ước
Sớm bỏ xuân buồn phận xót thêm
Cay lệ suối vàng thu lạnh gác
Đỏ hoa tàn nhạt khói loang thềm
Rày hôm nước đọng vườn chao gió
Nay đến ngõ tràn lá rụng đêm.
 
LCT 14/12/2020
 
ĐÊM NHỚ MẸ
Quang Lê Vũ
 
Thuận:
 
Đêm khảm bóng người vẽ sớm nay
Thức khuya nhiều bận rức thân rày
Thềm bên dõi nhụy hình tươi thắm
Trước thuở ghim lòng nỗi mặn cay
Thêm nhớ nhẽ đời vương vấn cảnh
Vẳng ngâm vần mẹ luyến lưu ngày
Mềm tay cấy ruộng màu xanh ước
Êm sự hiểu nghèo kiếp phận quay.
 
Nghịch:
 
Quay phận kiếp nghèo hiểu sự êm
Ước xanh màu ruộng cấy tay mềm
Ngày lưu luyến mẹ vần ngâm vẳng
Cảnh vấn vương đời nhẽ nhớ thêm
Cay mặn nỗi lòng ghim thuở trước
Thắm tươi hình nhụy dõi bên thềm
Rày thân rức bận nhiều khuya thức
Nay sớm vẽ người bóng khảm đêm.
14.12.2020
 
GIỌT SẦU ĐÔNG
Vĩnh Long
 
Thuận
 
Đêm nhấm gặm hoài lạnh tới nay
Nhớ nhung màu ngập cổng lâu rày
Thềm vương khói nhạt đời tơi tả
Bãi đọng sương mờ cảnh đắng cay
Thêm chát bởi sầu ôm những buổi
Bớt thơm vì tủi gánh bao ngày
Mềm thân xót phận hờn duyên rũ
Êm dịu chẳng còn rét mãi quay
 
Nghịch:
 
Quay mãi rét còn chẳng dịu êm
Rũ duyên hờn phận xót thân mềm
Ngày bao gánh tủi vì thơm bớt
Buổi những ôm sầu bởi chát thêm
Cay đắng cảnh mờ sương đọng bãi
Tả tơi đời nhạt khói vương thềm
Rày lâu cổng ngập màu nhung nhớ
Nay tới lạnh hoài gặm nhấm đêm.
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp