Duyên Lan
 
(Đảo Vận; Liên thanh Ngũ độ; Bát điệp Thu; Tam Tập danh).(*)
.Thân tặng Diệu Châu.
.Và Quý tặng Thi hữu Mai Quang, nhớ những buổi trà đàm về chữ
Duyên, chữ Sắc trong vườn Lan nhà.
 
"Nhĩ năng chiếc phương quế
Ngộ diệc thái lan nhược" (Lý Bạch)


 Tịnh Viên 
 
Bỗng Nhớ thu NGÀ buổi Nguyệt mơ,
Gió thu Cảm bóng quyện LAM mờ
Ngàn thu, mộng ÚA, Mây Sầu não
Bao đỗi, thu Buồn, Tuyết BẠC phơ
BIẾC liễu Hờn thu vờn nhẹ Nước
VÀNG thu giận Sóng vỗ tung bờ
Non tràn lộc nở Mừng thu TÍM
Yêu dệt thu HỒNG giữa Suối tơ.
 --------
(*) Tam tập danh:
 
- Tập danh 1 (cảm xúc):
Nhớ, Cảm, Sầu, Buồn,
Hờn, Giận, Mừng, Yêu.
 
- Tập danh 2 (thiên nhiên):
Nguyệt, Gió, Mây, Tuyết,
Nước, Sóng, Non, Suối.
 
- Tập danh 3 (màu sắc):
NGÀ, LAM, ÚA, BẠC,
BIẾC, VÀNG, TÍM, HỒNG.
 
 
 Chuyết họa:

 Óng Mượt Thu Vàng
 
. (Chuyết họa bài Duyên Lan của TV/ Nhị niêm).
 
 .Đôi lời nhắn bạn tri âm
Tùy duyên, tùy thuận, tùy tâm, tùy tùy…
Có đến ắt có đi
(Không đi, không đến
tức thì như lai).
 
Mai Quang

 
 Thu đến, thu đi, thu lộng mơ,
Thiên thu tức khắc mịt xa mờ!
Vần chuyển bốn mùa  trời vốn biếc
Trụ thường một niệm tóc đà  phơ
Thuyền thúng  xà quần xoay với sóng
Cành lau  thẳng cánh vượt sang  bờ
Đỏ, Cam, Vàng, Lục, Lam, Chàm, Tím
Có ở đâu mầu  mượt óng tơ?

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp