Xướng:
 

Giấc Đời

Thích Thiện Thông

 

Gãy gánh tơ loan quạnh giấc đời 

Nghe từng giọt đắng chạm bờ môi 

Người đi chẳng luyến ân tình đoạn 

Kẻ ở đành cam đạo nghĩa rời 

Gối chiếc đìu hiu cơn ấm lạnh 

Canh trường lặng lẽ nỗi đầy vơi 

Cung thương dạo ấy hoà êm nhịp 

Điệu ái mùa sang trỗi nghẹn lời 

Mộng dệt bao phen vàng hoá đá

Duyên gầy mấy lượt ngọc thành vôi 

Gom từng mạch cảm neo đầu sóng

Nhặt bấy niềm đau buộc góc trời 

Để chữ tào khang hồng cánh thiệp 

Cho vần hạnh phúc thắm trùng khơi 

Thềm xưa vọng mãi câu nguyền ước 

Gãy gánh tơ loan quạnh giấc đời!

 

Hoạ:

Hạnh Nguyện Tu Tập

Trúc Nguyên

 

Từ tâm giúp đỡ cứu thương đời,

Tĩnh lặng, lòng an, rạng mắt môi.

Niệm Phật, tham thiền nên siêng gắng,

Sát Sanh, hại vật hãy xa rời.

Ban vui, cứu khổ cho phiền cạn,

Khử ác, trừ tà để não vơi.

Tuệ sáng từ bi soi vạn dặm,

Đức lành hỷ xả hiển muôn lời.

Câu nghĩa, câu ân ghi khắc đá,

Chữ hèn, chữ nhược bỏ ra vôi.

Tuỳ duyên, vững chãi, tâm như đất,

Tự tại, thong dong, chí tợ trời.

Nhiếp niệm, hồi quang hoà pháp giới,

Hành thiền, toả đức chiếu trùng khơi.

Nguyện ước một lòng xây đạo nghiệp,

Từ tâm giúp đỡ cứu thương đời...!

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp