Xướng:
Giấc Lẽ
TT. Thích Thiện Thông


Tình xưa lắng đọng tím phương nầy
Giấc lẻ mơ màng huống cảnh đây
Quán gió sương cài trang mộng vỡ
Thềm trăng bóng đổ bước chân gầy
Niềm đau đã buộc hoen màu mắt
Mạch nhớ khôn kìm đậm sắc mây
Vốn biết dòng đời luôn biến chuyển
Nguồn tâm mãi lụy kiếp vơi đầy!

Họa:

Phật Đạo Nhuần Triêm
Trúc Nguyên


Phật đạo nhuần triêm khắp chốn nầy,
Đèn thiền tỏa chiếu sáng nơi đây
Dìu người lạc lối xa miền vỡ
Dắt kẻ lầm đường thoát chỗ gầy
Hạnh phúc tràn dâng ngời ánh mắt
Thanh bình hiển hiện rạng chân mây
Trần gian nghiệp lực dần thuyên chuyển
Cõi nước như nhiên Phật đạo đầy...!

California, 11-12-2018