Nguyên tác:

Giọt Sương

Nguyễn Gia Khanh
 
Ngắm giọt sương mai, chạnh nỗi tình,
Long lanh, cũng chẳng quá bình minh
Vừa may mắn đọng giàn thiên lý
Lại hẩm hiu vương đám lục bình
Kẻ ngỡ dòng châu trào mắt tủi
Người ngờ hạt ngọc đậu hoa xinh
Mong manh một kiếp giăng trên cỏ
Vẫn đủ trầm luân đắm phận mình.
 

Họa:

Thông Điệp Từ  Giọt Sương
Mai Quang

Mang từ Đại thủy nỗi thâm tình,
Gởi đến trần gian lý hảo  minh
Chịu đục khiến người trong phẩm giá
Thâu dơ để vật ngát hương bình
Gói tròn thế giới ba ngàn sáng
 Cô đọng trân châu một giọt  xinh
Cống hiến cam lồ  cho vạn loại
Như  nhiên tự tại bản thân mình. 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp