XƯỚNG HỌA
Nguyễn Gia Khanh & Thi Hữu

 
Bài xướng:
(Thuận-Nghịch độc)

Hạ Mong
Nguyễn Gia Khanh
 Đưa thuyền buổi ấy bến hoài xa
Ngóng lại chiều sương nhuốm lệ nhòa
Mùa gợi mộng xinh hoa với bướm
Nguyệt lồng song lẻ bóng cùng ta
Thưa dần bạn cũ trường xơ xác
Vắng mãi người xưa dáng lượt là
Đùa cợt nỡ chi hờn hỡi bậu
Chưa về hạ tủi giọt lòng sa.
 
Nghịch:
Sa lòng giọt tủi hạ về chưa?
Bậu hỡi hờn chi nỡ cợt đùa
Là lượt dáng xưa người mãi vắng
Xác xơ trường cũ bạn dần thưa
Ta cùng bóng lẻ song lồng nguyệt
Bướm với hoa xinh mộng gợi mùa
Nhòa lệ nhuốm sương chiều lại ngóng
Xa hoài bến ấy buổi thuyền đưa.
Ng G Kh.
 
Bài họa:
(Thuận nghịch độc) 
 
Tiễn Bước Xuôi Ngàn
 Hải Rừng
Thuận:
 Đưa tiễn xuôi ngàn dặm mãi xa
Nước cùng non nặng bước chân nhòa
Mùa sang bóng rũ rừng thương lá
Động bảo trời gầm mình một ta
Thưa dạ thời tình mà lụy khổ
Nghĩa ân thêm luyến bấy lơi là
Đùa vui chẳng cảm lòng vương vấn
Chưa xót đã rồi dâu bể sa!
 Nghịch:
 Sa bể dâu rồi đã xót chưa!
Vấn vương lòng cảm chẳng vui đùa
Là lơi bấy luyến thêm ân nghĩa
Khổ lụy mà tình thời dạ thưa
Ta một mình gầm trời bảo động
Lá thương rừng rũ bóng sang mùa
Nhòa chân bước nặng non cùng nước
Xa mãi dặm ngàn xuôi tiễn đưa
H R.
 
Trách Kẻ Đùa Vui
Phạm Kim Lợi
 Thuận: 
 Đưa tiễn  lúc sầu ngóng bạn xa
Tủi khi buồn mắt lệ cay nhòa
Mùa vàng nặng hạt thương hoài bậu 
Hạ trắng trong người nhớ mãi ta
Thưa nhỏ ghé tai đành vậy thế . .
Mách thầm giơ hiệu cũng như là . . 
Đùa  vui kẻ đợi ai mòn mỏi
Chưa thắm cuộc tình nguyệt bóng sa
 Nghịch :
Sa bóng nguyệt tình cuộc thắm chưa ?
Mỏi mòn ai đợi kẻ vui đùa !
Là như cũng . . hiệu giơ thấm mách
Thế vậy đành  . . tai ghé nhỏ thưa
Ta mãi nhớ người trong trắng hạ
Bậu hoài thương hạt nặng vàng mùa
Nhòa cay lệ mắt buồn khi tủi
Xa bạn ngóng sầu lúc tiễn đưa
 P K L.
 
Tàn Cuộc
Phan Tự Trí
Thuận:
 Đưa người rõ mặt cách lòng xa 
Vội tới sầu đau mắt nước nhòa
Mùa gọi cuốc hay thơ nối rượu
Trí vời tâm dở bạn rời ta
Thưa giàn dậu nát bìm tơi tả
Rụi lửa tình tan bóng lượt là
Đùa bỡn chút thôi đành phải nhậu
Chưa tàn cuộc hận nỗi buồn sa.
  Nghịch:
 Sa buồn nỗi hận cuộc tàn chưa?
Nhậu phải đành thôi chút bỡn đùa
Là lượt bóng tan tình lửa rụi
Tả tơi bìm nát dậu giàn thưa
Ta rời bạn dở tâm vời trí
Rượu nối thơ hay cuốc gọi mùa
Nhòa nước mắt đau sầu tới vội
Xa lòng cách mặt rõ người đưa.
 P T Tr.
 
Tình Xa
 Lý Đức Quỳnh
Thuận:
 Đưa người buốt lạnh để tình xa
Gió xạc xào mưa đẫm nhạt nhòa
Mùa biệt lá rơi thờ thẫn bóng
Bến lìa thuyền tiễn quặt quày ta
Thưa trời én mộng sầu ong bướm
Úa sắc vườn mơ xót lụa là
Đùa nguyệt níu mây cùng hão huyễn
Chưa lòng thoát ải khổ đời sa
 Nghịch:
 Sa đời khổ ải thoát lòng chưa
Huyễn hão cùng mây níu nguyệt đùa
Là lụa xót mơ vườn sắc úa
Bướm ong sầu mộng én trời thưa
Ta quày quặt tiễn thuyền lìa bến
Bóng thẫn thờ rơi lá biệt mùa
Nhòa nhạt đẫm mưa xào xạc gió
Xa tình để lạnh buốt người đưa
 L Đ Q.
 
Hạ Nhớ
Thy Lệ Trang
 Thuận:
 Đưa tiễn cảnh buồn thêm vắng xa
Khép thơ tình cũ mực phai nhoà
Mùa trăng héo úa, đêm chờ sáng
Khóm cúc hoe vàng, thu đợi ta
Thưa nhẹ nắng nghiêng chiều mộng đã
Lặng thầm mây gọi bến mơ là
Đùa vui thuở đó còn chung lối
Chưa khóc, ôi sầu, lệ mãi sa
 Nghịch:
 Sa mãi lệ sầu, ôi khóc chưa ?
Lối chung còn đó thuở vui đùa
Là mơ bến gọi mây thầm lặng
Đã mộng chiều nghiêng nắng nhẹ thưa
Ta đợi thu vàng hoe cúc khóm 
Sáng chờ đêm úa héo trăng mùa
Nhoà phai mực cũ tình thơ khép
Xa vắng thêm buồn cảnh tiễn đưa
 Th L Tr.


Thuyền Dạo Cảnh
 Trần Lệ Khánh
Thuận: 
Đưa thuyền dạo cảnh mến bờ xa...
Bến chợ hàng nhiều tắm nắng nhòa.
Mùa cá ngập sông vây lưới thả.
Ruộng dâu đầy lá níu tay ta.
Thưa thưa dáng liễu tơ vương vấn.
Lượn lượn bầy ong cánh lụa là.
Đùa gió nở bông hương dậy ngát.
Chưa ngừng nháy điện ánh sao sa..
Nghịch:
 Sa sao ánh điện nháy ngừng chưa.
Ngát dậy hương bông nở gió đùa.
Là lụa cánh ong bầy lượn lượn.
Vấn vương tơ liễu dáng thưa thưa.
Tay ta níu lá đầy dâu ruộng.
Thả lưới vây sông ngập cá mùa.
Nhòa nắng tắm nhiều hàng chợ bến.
Xa bờ mến cảnh dạo thuyền đưa.
 Tr L Kh.
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp