Xướng:

Huyền Không Đông Tứ
Minh Đức Triều Tâm Ảnh


Gội làn mưa pháp buổi sơ Đông
Vách đá chen mây sắc nõn hồng
Tâm thức lắng trong nguồn tự tại
Nghiệp duyên thấu suốt lẽ Huyền Không
Đường mê, chân bấm, rêu che lối
Suối Giải, tay khua, nước rẽ dòng
Thánh thót mười phương vô lượng tứ
Đạo tràng phơi phới bước hư không!

Họa:

Huyền Không Đông Tứ
Sư Tuệ Tâm

 
Thu đã qua rồi lại đến Đông
Cây trơ, sầu hứng giọt dương hồng
Đường mai, sương trắng, mờ nhân ảnh
Lối cũ, trăng cài, rợp cửa Không
Mấy kẻ buông tay trên dốc thẳm?
Bao người quẩy gánh ngược xuôi dòng?
Anh em cố cựu, còn ai nhỉ?
Vi tiếu hề! Nào ngại bát phong!

Pháp Nhũ Chiều Đông
Trúc Nguyên


Tuôn dòng pháp nhũ lúc chiều Đông
Núi biếc vườn hoa sắc ửng hồng
Gom ý quay về nơi thực tại
Bỏ tâm rong ruổi chốn ngoan không
Soi đèn Bát Nhã soi mê lối
Rưới nước Từ Bi rưới tỉnh dòng
Pháp nhũ mang về thơm suối ngọt
Tăng nhân tĩnh tại giữ lòng trong...!

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp