Xướng:
 
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
Nguyễn Gia Khanh
 
Khai bút mượn vần họa cảnh chơi
Ý xuân hòa mộng thỏa say lời
Đài trang ủ ngọc môi xao xuyến
Lữ khách đưa tình mắt lả lơi
Sai quả hẹn cành chen lộc biếc
Thắm duyên chờ liễu tỏa hiên ngời
Cài mây gió lộng trời chao én
Mai trúc rộn thềm dưới nắng phơi.
 
Đọc ngược :
 
Phơi nắng dưới thềm rộn trúc mai
Én chao trời lộng gió mây cài
Ngời hiên tỏa liễu chờ duyên thắm
Biếc lộc chen cành hẹn quả sai
Lơi lả mắt tình đưa khách lữ
Xuyến xao môi ngọc ủ trang đài
Lời say thỏa mộng hòa xuân ý
Chơi cảnh họa vần mượn bút khai.
 
BÀI HỌA :
 
DU XUÂN
Thạch Hãn
 
Thuận :
 
Khai thiền ngoạn cảnh dạo thuyền chơi
Tưởng ý hòa cung cảm nhạc lời
Đài vọng bến trăng mờ khói thoảng
Tượng sầu đêm gió nhạt mưa lơi
Sai anh rượu chuốc mong trời rạng
Trái mặt đời yêu chớm mộng ngời
Cài sóng vọng mây buồn mắt liễu
Mai hờn trúc bạch ngõ trần phơi.
 
Nghịch :
 
Phơi trần ngõ bạch trúc hờn mai
Liễu mắt buồn mây vọng sóng cài
Ngời mộng chớm yêu đời mặt trái
Rạng trời mong chuốc rượu anh sai
Lơi mưa nhạt gió đêm sầu tượng
Thoảng khói mờ trăng bến vọng đài
Lời nhạc cảm cung hoà ý tưởng
Chơi thuyền ngoạn cảnh dạo thiền khai ./.
LCT 13/02/2021
 
BÚT KHAI XUÂN
Thái Chung
 
Khai đàn bút họa ý vần chơi
Tứ đẹp mừng Xuân kết nhạc lời
Đài rượu nặng ân, tình mãi tỏa
Thói lề bền đạo, nghĩa nào lơi
Sai thề nhỡ hẹn ngùi năm cũ
Thắm mộng bồi mơ đắp vận ngời
Cài số phận duyên đời tỏ rạng
Mai rày trải lộc phúc đầy phơi.
 
Đọc ngược:
 
Phơi đầy phúc lộc trải rày mai
Rạng tỏ đời duyên phận số cài
Ngời vận đắp mơ bồi mộng thắm
Cũ năm ngùi hẹn nhỡ thề sai
Lơi nào nghĩa đạo bền lề thói
Tỏa mãi tình ân nặng rượu đài
Lời nhạc kết Xuân mừng đẹp tứ
Chơi vần ý họa bút đàn khai.
0624 H, 13/02/2021
 
THOÁNG ĐÃNG ĐƯỜNG XUÂN
Nguyễn Thế An
 
Khai hoa bút ngọc đảo hoa chơi
Xướng ngõ đầy xuân họa đáp lời
Đài rực nụ tươi nhìn sáng rực
Nhịp lơi đàn khẽ luyến thầm lơi
Sai cành quả phúc hồng gia trạch
Tết vị nồng duyên ánh lửa ngời
Cài đóa đẹp mây làn biếc xõa
Mai đào thắm đỏ sắc vàng phơi.
 
Đọc ngược:
 
Phơi vàng sắc đỏ thắm đào mai
Xõa biếc làn mây đẹp đóa cài
Ngời lửa ánh duyên nồng vị Tết
Trạch gia hồng phúc quả cành sai
Lơi thầm luyến khẽ đàn lơi nhịp
Rực sáng nhìn tươi nụ rực đài
Lời đáp họa xuân đầy ngõ xướng
Chơi hoa đảo ngọc bút hoa khai.
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp