Xướng:

Khao Khát

(Thuận-Nghịch độc)
Nguyễn Gia Khanh

 

Khao khát nỗi lòng cháy ước mơ
Ngóng mưa trong dạ rối mong chờ
Trào tuôn lệ tủi chiều lưu luyến
Cuộn chảy dòng sầu khúc ngẩn ngơ
Xao xuyến phím đàn tơ mãi lặng
Tả tơi hiên nguyệt bóng thêm mờ
Sào neo bến cũ thuyền ai vắng
Ngao ngán lại thầm gọi vẩn vơ.

 

Đọc ngược:
 

Vơ vẩn gọi thầm lại ngán ngao
Vắng ai thuyền cũ bến neo sào
Mờ thêm bóng nguyệt hiên tơi tả
Lặng mãi tơ đàn phím xuyến xao
Ngơ ngẩn khúc sầu dòng chảy cuộn
Luyến lưu chiều tủi lệ tuôn trào
Chờ mong rối dạ trong mưa ngóng
Mơ ước cháy lòng nỗi khát khao.

 

HỌA:

Khách Lữ Ngao Du
(Thuận nghịch độc)
Nam Kha

 

Khao đãi em lành mộng giấc mơ
Mắt màu xanh sóng biển trông chờ
Trào dâng lệ ứa hồn ngun ngút
Kín khép thu sầu bóng ngác ngơ
Xao xác hoa vàng trăng úa lạnh
Sắt se lòng ảo ảnh loang mờ
Sào buông mệt mỏi nhoà mây khói
Ngao lữ khách ....buồn bước vất vơ.

 

Đọc ngược:
 

Vơ vất bước buồn khách lữ ngao....
Khói mây nhoà mỏi mệt buông sào
Mờ loang ảnh ảo lòng se sắt
Lạnh úa trăng vàng hoa xác xao
Ngơ ngác bóng sầu thu khép kín
Ngút ngun hồn ứa lệ dâng trào
Chờ trông biển sóng xanh màu mắt
Mơ giấc mộng lành em đãi khao.


 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp