Xướng:

Khúc Giao Mùa
Thạch Hãn
 
 Thuận:
 
Hương nồng ngõ sớm nắng vàng hoa
Tiết chuyển trời mây khói nhạt nhoà
Đường rã gió đông sầu lá rụng
Hẻm tràn mưa nước đọng đêm qua
Thương quê cảnh áo cơm phiền muộn
Nhớ mẹ chiều thôn xóm muợt mà
Phường phố đẹp đôi từng bước dạo 
Sương nhồi sóng biển bãi ngoài xa ... 
 
Nghịch:
 
Xa ngoài bãi biển sóng nhồi sương
Dạo bước từng đôi đẹp phố phường
Mà mượt xóm thôn chiều mẹ nhớ
Muộn phiền cơm áo cảnh quê thương
Qua đêm đọng nước mưa tràn hẻm
Rụng lá sầu đông gió rã đường
Nhoà nhạt khói mây trời chuyển tiết
Hoa vàng nắng sớm ngõ nồng hương ./.
LCT 19/11/2020
 
Hoạ:
 
Chốn Yên Bình
Trúc Nguyên
 
Đọc xuôi:
 
Hương thơm Phật điện ngát trầm hoa
Mõ khánh ngân âm kệ diệu hoà 
Đường giác lộ tâm khai nghiệp chuyển
Lực bi ngời tánh độ trần qua
Thương kiếp khổ rời bờ sầu muộn 
Sáng trăng huyền toả cảnh mượt mà
Dương ánh đạo hoằng truyền cội nghĩa
Vườn thiền tuệ sáng chiếu mê xa!
 
Đọc Ngược:
 
Xa mê, tuệ sáng chiếu thiền vườn
Nghĩa cội truyền hoằng đạo ánh dương 
Mà mượt cảnh toả huyền trăng sáng 
Muộn sầu bờ rời khổ kiếp thương 
Qua trần ngộ tánh ngời bi lực
Chuyển nghiệp khai tâm lộ giác đường 
Hoà diệu kệ ngân âm khánh mõ
Hoa trầm ngát điện, Phật thơm hương. 
 
California, 26-12-2020
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp