Xướng:

Bến Thu Chiều
Thạch Hãn

 

Thuận :

Lơ lửng bến chiều sóng bủa vây
Suối treo mù cuộn bóng thu gầy
Mờ sương núi nhạt màu hoa lá
Mỏng nắng sân buồn sắc cỏ cây
Thơ níu mộng hờn đêm trở gió
Rượu dìu trăng ngủ phố chìm mây
Chờ ai dáng lặng sầu quanh lối
Tơ trắng trải đường ngập đó đây ...

 

Nghịch :
 

Đây đó ngập đường trải trắng tơ
Lối quanh sầu lặng dâng ai chờ
Mây chìm phố ngủ trăng dìu rượu
Gió trở đêm hờn mộng níu thơ
Cây cỏ sắc buồn sân nắng mỏng
Lá hoa màu nhạt núi sương mờ
Gầy thu bóng cuộn mù treo suối
Vây bủa sóng chiều bến lửng lơ ./.

LCT 29/08/2019

Họa:

Khúc Sầu Thu
Nguyễn Gia Khanh

Thuận:

 

Lơ chiều bóng chạnh bỗng sầu vây
Nhớ gợi về ai dáng guộc gầy
Mờ tỏ dặm xa trời khuất nhạn
Thiếu nồng hương cũ lá rời cây
Thơ tìm lại tủi niềm ân ái
Mộng vỡ thêm buồn nỗi nước mây
Chờ vẫn lối xưa người mãi ngóng
Tơ chùng phím lặng khúc là đây.

 

Nghịch:
 

Đây là khúc lặng phím chùng tơ
Ngóng mãi người xưa lối vẫn chờ
Mây nước nỗi buồn thêm vỡ mộng
Ái ân niềm tủi lại tìm thơ
Cây rời lá cũ hương nồng thiếu
Nhạn khuất trời xa dặm tỏ mờ
Gầy guộc dáng ai về gợi nhớ
Vây sầu bỗng chạnh bóng chiều lơ.


 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp