Xướng:

 Lặng Lẽ
Ca Dao


Bến trơ, thuyền đã rẽ duyên ai,
Khuất sướt bờ vai biếng lược cài
Đáy vực sầu rơi ngày héo hắt
Bước đời oằn xót mộng phôi phai
Thẫn thờ sóng lẽ mòn rêu đá
Da diết thân đơn lạnh gót hài
Đành nhặt lời thương trong lá mục
Buộc hồn chạm khói với sương mai!

Hoạ:

Thiền Sư Nhập Thất
( Kính dâng Thiền Sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh)
Trúc Nguyên


Vườn thiền lặng lẽ bặt tin ai,
Mặc thất, Thiền Sư chốt cửa cài.
Mấy độ thu qua mùa lá rụng,
Bao lần cúc nở sắc hương phai.
Âm thầm chẳng động vương tâm ý,
Tự tại không lay bặt dấu hài.
Suối đạo nguồn thiền vui nhật nguyệt,
Kinh vàng kệ ngọc ngát đường mai...!

California, 20-07-2018
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp