Nguyên tác:

Lễ Chùa Đầu Năm
Nhất Hùng
Đầu năm viếng “Tịnh Thất Liên Hoa”
Nghe giảng bài kinh chợt ngộ ra
Rũ bỏ sân si, đời hạnh phúc
Buông rơi hận oán, sống an hòa
Muốn gìn trí lạc năng nhân ái
Để giữ tâm bình cố vị tha
Sen dẫu trong bùn, Sen vẫn đẹp
Người thông đạo chẳng vướng “ta bà”
 

Họa:

Đi Lễ Chốn Liên Hoa
Mai Quang

 
Giáo lý Phật dư tám vạn muôn,
Thực hành khi méo, lúc thì vuông
Sư dạy: “tu chi cho mệt xác
 Khéo giữ  đêm ngày một chữ : “Buông”. 

\(Nhái theo bài kệ của Thiền sư Phước Hậu*)

 Ngày thiêng đi lễ chốn Liên Hoa,
Rõ Pháp vận hành vỡ lẽ ra
Mối  Ngã buông đi  đâu trước, trụ?
Giềng Buông giữ  lấy tự bình, hòa
Phật tâm vốn đủ lòng nhân ái
Trí huệ luôn đầy đức vị tha
Sự thực cái Tôi là Hoán tưởng
Thích Ca thành đạo ở Ta bà.


Ghi Chú:
 * Bài kệ của Thiền sư Phước Hậu:
"Kinh điển lưu truyền tám vạn tư,
Học hành không thiếu cũng không dư,
Năm nay nghĩ lại chừng quên hết,
Chỉ nhớ trên đầu một chữ Như

(Thiền sư Phước Hậu)

**

Bài Nguyên tác của thi hữu Nhất Hùng không
 phải là một bài Xướng . MQ tự mình  họa nên 
đành lấy lỗi “phạm lục”.

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp