Xướng:
 
LỠ CẢ MÙA CAU
Nguyễn Gia Khanh
 
Cau vườn thảy rụng phải đành thôi
Nguyện ước nhòa khi phận lỡ rồi
Màu nhạt ảnh hay nào vẫn đó
Rượu mềm đêm biết chỉ còn tôi
Lau sầu lệ cũ tay hờ nắm
Ruổi mộng vàng xưa ngõ lặng ngồi
Tàu muộn cảnh trêu đời lỗi hẹn
Đau lòng nén chịu cố ghìm môi.
 
Đọc ngược:
 
Môi ghìm cố chịu nén lòng đau
Hẹn lỗi đời trêu cảnh muộn tàu
Ngồi lặng ngõ xưa vàng mộng ruổi
Nắm hờ tay cũ lệ sầu lau
Tôi còn chỉ biết đêm mềm rượu
Đó vẫn nào hay ảnh nhạt màu
Rồi lỡ phận khi nhòa nguyện ước
Thôi đành phải rụng thảy vườn cau.
 
CÁC BÀI HỌA :
 
NỖI BUỒN CỦA MẸ
Thạch Hãn
 
Cau với mẹ buồn tủi mãi thôi
Gối chăn sầu hận tháng năm rồi
Màu loang phố cũ người xa nó
Lối rã trăng hiền vợ vắng tôi
Lau ngấn lệ mờ thu ước hẹn
Rót ly tình muộn tối mong ngồi
Tàu xe rộn bến ngày đưa tiễn
Đau gánh nợ đời giọt thấm môi.
 
Nghịch :
 
Môi thấm giọt đời nợ gánh đau
Tiễn đưa ngày bến rộn xe tàu
Ngồi mong tối muộn tình ly rót
Hẹn ước thu mờ lệ ngấn lau
Tôi vắng vợ hiền trăng rã lối
Nó xa người cũ phố loang màu
Rồi năm tháng hận sầu chăn gối
Thôi mãi tủi buồn mẹ với cau ./.
LCT 03/03/2021
 
BỞI PHẬN LÀM CON
Thái Chung
 
Cau rượu nhận mà...phải chịu thôi!
Tiếng cha dường cột đóng đinh rồi
Màu hoa tím tiễn người thương ấy
Phận số hoen sầu kẻ giã tôi
Lau lệ ứa chiều giao mộng ước
Tủi thân vầy tóc rũ đêm ngồi
Tàu xa bến chạnh lòng vương vấn
Đau đớn lại rầu nhuốm sũng môi.
 
Đọc ngược:
 
Môi sũng nhuốm rầu...lại đớn đau
Vấn vương lòng chạnh bến xa tàu
Ngồi đêm rũ tóc vầy thân tủi
Ước mộng giao chiều ứa lệ lau
Tôi giã kẻ sầu hoen phận số
Ấy thương người tiễn tím hoa màu
Rồi đinh đóng cột dường cha tiếng
Thôi chịu phải mà...nhận rượu cau!
0633 H,03/3/2021
 
LỖI HẸN
Quang Lê Vũ
 
Cau sắm hẹn ngày trả lễ thôi
Lỗi câu thề cặp kết duyên rồi
Màu đen cảnh dệt trời khi đó
Lệ đẫm hôm sầu số phận tôi
Lau vội mắt mình cay nhẽ tủi
Bỏ nhanh lời ấy rỗi đêm ngồi
Tàu lên chậm hỏi rầu tâm tại
Đau xót dạ buồn lại mím môi
 
Nghịch:
 
Môi mím lại buồn dạ xót đau
Tại tâm rầu hỏi chậm lên tàu
Ngồi đêm rỗi ấy lời nhanh bỏ
Tủi nhẽ cay mình mắt vội lau
Tôi phận số sầu hôm đẫm lệ
Đó khi trời dệt cảnh đen màu
Rồi duyên kết cặp thề câu lỗi
Thôi trả lễ ngày hẹn sắm cau.
Quang Lê Vũ - 3.3.2021
***
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp