Xướng: 
 

Lỡ Dở Thuyền Duyên
Nguyễn Gia Khanh

 

Vắng lặng sương dường dỗi lối đêm
Đìu hiu ngõ cỏ hết êm mềm
Buồn khuôn nguyệt khuyết âm thầm dỗ
Chạnh mảnh mây gầy ủ rũ thêm
Gác rạc nhòa hoa người lánh cảnh
Buồng suông vẽ kẻ bóng nêm thềm
Nay đày kiếp điệp thuyền duyên vỡ
Lỡ dở xâu trầu má đã têm.


Họa:
 

Duyên Đành Bỏ Lỡ
Thái Chung

 

Không chồng gái mãi đợi kềm đêm
Lã chã sầu đau đổi gối mềm
Gió ngỏ trăng vàng mong ước được
Sương nhường cảnh lạnh mộng chêm thêm
Thuyền quyên dẫu đậu loay hoay bãi 
Lữ thứ đà sa luẩn quẩn thềm
Quả đã duyên tiên đành bỏ nhỡ
Cau trầu héo quẹo chẳng thèm têm.

SG, 15/6/2019
 

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp