Xướng:

Lỗi Hứa

Nguyễn Gia Khanh
 

Thuận:
 

Sương nhoà cảnh ấy buổi về quê

Nguyện ước cùng chung thuở bóng kề

Đường cỏ nát hoa vầy giữa lối

Hạ chiều nâng sáo vọng ngoài đê

Vương hồn lệ tủi đêm chầy hẹn

Vỡ mộng mùa yêu tuổi nặng thề

Tường tỏ nỗi xưa lòng nhắc mãi

Thương đà lỡ hứa dạ buồn tê.

 

Nghịch:

 

Tê buồn dạ hứa lỡ đà thương

Mãi nhắc lòng xưa nỗi tỏ tường

Thề nặng tuổi yêu mùa mộng vỡ

Hẹn chầy đêm tủi lệ hồn vương

Đê ngoài vọng sáo nâng chiều hạ

Lối giữa vầy hoa nát cỏ đường

Kề bóng thuở chung cùng ước nguyện

Quê về buổi ấy cảnh nhoà sương.

 

Hoạ:

 

Hoài Niệm Tình Quê

Trúc Nguyên

 

Thuận:

 

Sương sa vạn vật gợi tình quê,

Lắng nhẹ trần gian, nghĩa đạo kề.

Đường tuệ sáng, trăng soi dáng núi,

Cảnh tâm trong, gió lộng hương đê.

Vương vần nguyệt, kệ vàng thi nguyện,

Quyện ý thi, kinh ngọc nguyện thề.

Tường đạo nghĩa, trang thư thệ đọc,

Thương tình tỏa chí, ý vơi tê.

 

Nghịch:

 

Tê vơi, ý chí tỏa tình thương,

Đọc thệ thư trang, nghĩa đạo tường.

Thề nguyện ngọc, kinh thi ý quyện,

Nguyện thi vàng, kệ nguyệt vần vương.

Đê hương lộng, gió trong tâm cảnh,

Núi dáng soi, trăng sáng tuệ đường.

Kề đạo nghĩa, gian trần nhẹ lắng,

Quê tình gợi vật, vạn sa sương...!

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp