Nguyên tác:
 
MỞ
 Trúc Tâm
                                      
Mở cửa tâm hồn, đón bạn thơ,
Mở dòng thư ngỏ, đợi mong chờ
Mở“Hai Bờ Giấy”, thêm hoài bão
Mở web riêng nhà, thỏa ước mơ
Mở mảng Đường thi vui xướng họa
Mở trang Lục bát, luyện tay cơ
 Mở lòng thân thiện cùng chia sẻ
Mở rộng giao lưu mọi bến bờ.

 

Bài Họa1 :
 
Mời
  Mai Quang
 
 Mời bạn đa tình vốn thẩn thơ,
Mời người đồng điệu đã trông chờ
Mời tay viễn khách thêu trang mộng
Mời bước thương hồ dệt cõi mơ
Mời bút lực trùng trùng mặc khí
Mời tâm không lồng lộng thiền cơ
Mời trăng cổ độ gieo tràn bến
Mời sóng triều âm vỗ ngập bờ!

 
 
Bài Họa 2:

Mời Thi Lữ

Tịnh Viên
 
-Chuyết hoạ bài "Mời", tác giả MQ.
(Nhị Niêm; Hoán Vĩ; Tung-Hoành khoán, đối).
- Mời người chiêu ngụm trà thơm
 Xem chơi cái hậu chín hườm trong nhau.
("Mời Trà", Mai Quang-Song Nguyên).
 
 
 
MỜI thưởng chiêu trà, dạo cõi thơ !
TAY trao vỡ vội bóng trăng chờ
VIỄN cảnh như như hoà diệu pháp
KHÁCH du tịch tĩnh thức huyền cơ
THÊU, sợi, gấm - dung(*) nền ngũ sắc
TRANG, văn, thơ - kết tứ Hai Bờ(**)
MỘNG về lữ bến, sang sông thứ,
MỜI BƯỚC THƯƠNG HỒ DỆT THOẢNG MƠ. (***)

--------------------------------------------------

(*) dung hoà
(**) Hai Bờ Giấy.
(***) T.V mượn cặp Thực (3-4):
"Mời tay viễn khách thêu trang mộng
Mời bước thương hồ dệt cõi mơ"
của bài Hoạ "Mời" (MQ) để làm Tung-Hoành khoán,
chỉ thay đổi chữ "cõi" thành chữ "thoảng" để tránh phạm lục.


 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp