Xướng:


MỘNG CHIỀU THU
Nguyễn Gia Khanh
 
Kiều diễm nét thu lối nhuộm vàng
Bến về ai muộn chuyến đò sang
Tiêu dìu dặt trỗi vương tình ý
Cảnh đẫn đờ tô đượm xóm làng
Nhiều ít cũng say hồn khách lữ
Thắm nồng đang ủ giấc đài trang
Yêu mùa ngát mộng hoa cùng bướm
Điều ước đã xa nỗi nhớ càng...
 
Đọc ngược:
 
Càng nhớ nỗi xa đã ước điều...
Bướm cùng hoa mộng ngát mùa yêu
Trang đài giấc ủ đang nồng thắm
Lữ khách hồn say cũng ít nhiều
Làng xóm đượm tô đờ đẫn cảnh
Ý tình vương trỗi dặt dìu tiêu
Sang đò chuyến muộn ai về bến
Vàng nhuộm lối thu nét diễm kiều./.
 

Các bài họa:
 
 
LỠ THÌ
Thuận Thu

 
Kiều thư lỡ lứa ngại thu vàng
Mãi ướm duyên mình một bến sang
Tiêu cũ sợ chiều quên trỗi tiếng
Khách xa vờ ngõ ghét qua làng
Nhiều thương tủi hận lan hờn cúc
Lắm nghẹn đau sầu huệ khóc trang
Yêu ái thuở nào tơ kén lựa
Điều khăn chẳng mộng nỗi đau càng...
 
Nghịch:
 
Càng đau nỗi mộng chẳng khăn điều
Kén lựa tơ nào thuở ái yêu
Trang khóc huệ sầu đau nghẹn lắm
Cúc hờn lan tủi xót thương nhiều
Làng qua ghét ngõ vờ xa khách
Tiếng trỗi quên chiều sợ sáo tiêu
Sang bến một mình duyên ướm mãi
Vàng thu ngại lứa lỡ thư kiều.
 
VẪN MÃI DUYÊN KIỀU
Thạch Hãn
 
Kiều duyên cũng lỡ kiếp son vàng
Lỗi phận em hờn trả bến sang
Tiêu triệt mối thù quân giữa phố
Cách ly tình hận cảnh bên làng
Nhiều ân kẻ lại tìm thôn xóm
Cạn nghĩa anh về bỏ trại trang
Yêu ghét chẳng màng không sướng khổ
Điều gian dối mãi bám đeo càng...

Nghịch:

 
Càng đeo bám mãi dối gian điều...
Khổ sướng không màng chẳng ghét yêu
Trang trại bỏ về anh nghĩa cạn
Xóm thôn tìm lại kẻ ân nhiều
Làng bên cảnh hận tình ly cách
Phố giữa quân thù mối triệt tiêu
Sang bến trả hờn em phận lỗi
Vàng son kiếp lỡ cũng duyên kiều./.
 
LCT O9/1O/2O21
 
CHIỀU PHAI
Hải Hoàng
 
Kiều thân đẫm lệ bởi duyên vàng
Vỡ vụn tim hờn níu tủi mang
Tiêu thổi gợn hồn ru trước ngõ
Ảnh trông sầu lá rụng bên làng.
Nhiều khi bụng rỗng nghèo than số
Xót bạn thân mòn khổ dõi trang
Yêu vẫn bạc tiền không biết đủ!
Điều trao mãi trách dạ như càng..
 
Nghịch:
 
Càng như dạ trách mãi trao điều
Đủ biết không tiền bạc vẫn yêu
Trang dõi khổ mòn thân bạn xót
Số than nghèo rỗng bụng khi nhiều
Làng bên rụng lá sầu trông ảnh
Ngõ trước ru hồn gợn thổi tiêu
Mang tủi níu đời tim vụn vỡ
Vàng duyên bởi lệ đẫm khuôn kiều .
 
TIỄN THU
Đức Hải
 
Kiều ngân khúc vọng tiễn thu vàng
Lá đọng sương mùa đợi buổi sang
Tiêu nhạc tiếng buồn nghe cuối lối
Áo manh màu tủi bước bên làng
Nhiều thêm nỗi hận chèo buông lái
Thắm cạn thơ nhoà bút bỏ trang
Yêu để khóc hờn ai bội ước
Điều mơ buốt lạnh gió mưa càng.!
 
Ngược:
 
Càng mưa gió lạnh buốt mơ điều
Ước bội ai hờn khóc để yêu
Trang bỏ bút nhoà thơ cạn thắm
Lái buông chèo hận nỗi thêm nhiều
Làng bên bước tủi màu manh áo
Lối cuối nghe buồn tiếng nhạc tiêu
Sang buổi đợi mùa sương đọng lá
Vàng thu tiễn vọng khúc ngân kiều.!
 
 
 
(Y ĐỀ)
MỘNG CHIỀU THU
Phạm Triều Hải
 
Kiều duyên bởi rực ánh son vàng
Nọ buổi mơ thầm đỗi ngắm sang
Tiêu đoạn bổng hòa say đắm nỗi
Nẻo bên tròn quyện ước mơ làng
Nhiều đâu sắc ửng màu thêu dệt
Rõ đấy trâm cài phận điểm trang
Yêu mãi bởi nguyền tim trọn đúc
Điều trao ắt vẹn nghĩa luôn càng...

Nghịch:
 
Càng luôn nghĩa vẹn ắt trao điều
Đúc trọn tim nguyền bởi mãi yêu
Trang điểm phận cài trâm đấy rõ
Dệt thêu màu ửng sắc đâu nhiều
Làng mơ ước quyện tròn bên nẻo
Nỗi đắm say hòa bổng đoạn tiêu
Sang ngắm đỗi thầm mơ buổi nọ
Vàng son ánh rực bởi duyên kiều.
09/10/2021
 
THU MỘNG
Yên Thái
 
Kiều vân đọng nắng cảnh ươm vàng
Biếc liễu bên hồ chải mộng sang
Tiêu tiếng vọng sầu thu chuyển tiết
Khói sương ùn lạnh lũy quây làng
Nhiều mây cuộn gió tràn xưa động
Khẽ sóng lan tình lạc cổ trang
Yêu điệp phấn nồng hoa luyến điệp
Điều riêng vẫn nhớ, để xa càng…
 
Đọc ngược:
 
Càng xa để nhớ vẫn riêng điều…
Điệp luyến hoa nồng phấn điệp yêu
Trang cổ lạc tình lan sóng khẽ
Động xưa tràn gió cuộn mây nhiều
Làng quây lũy lạnh ùn sương khói
Tiết chuyển thu sầu vọng tiếng tiêu
Sang mộng chải hồ bên liễu biếc
Vàng ươm cảnh nắng đọng vân kiều.
 
 
 
NGÂM KIỀU
Quang Lê Vũ
 
Kiều ngâm buổi ngõ tỏa trăng vàng
Bổng nhạc ru thuyền đón bạn sang
Tiêu quãng vọng sầu duyên phủ lối
Tiếng than đàn tủi nhịp vương làng
Nhiều câu nghĩa rạng còn lưu sách
Thắm đạo nhân ngời, mãi tỏa trang
Yêu chuyện dẫn đời bao mộng ước
Điều trăn trở nghĩ nhớ thương càng...
 
Nghịch:
 
Càng thương nhớ nghĩ trở trăn điều
Ước mộng bao đời dẫn chuyện yêu
Trang tỏa mãi, ngời nhân đạo thắm
Sách lưu còn rạng nghĩa câu nhiều
Làng vương nhịp tủi đàn than tiếng
Lối phủ duyên sầu vọng quãng tiêu
Sang bạn đón thuyền ru nhạc bổng
Vàng trăng tỏa ngõ buổi ngâm kiều.
9.10.2021

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp