Xướng:

Mộng Ướp Hoa
Thạch Hãn

 

Mây khói nhuộm chiều biển vắng xa
Gối đêm tình muộn bến dương tà
Gầy sương bóng đượm hồn xuân chớm
Nhạt mép môi hồng tuổi dáng pha
Vây sóng hãm thành nghiêng gió lộng
Níu thơ tìm mộng nối trăng ngà
Lầy chân dấu đọng sầu giăng lối
Ngây dại nỗi lòng chuyện bướm hoa ...

 

Nghịch :
 

Hoa bướm chuyên lòng nỗi dại ngây
Lối giăng sầu đọng dấu chân lầy
Ngà trăng ướp mộng tìm thơ níu
Lộng gió nghiêng thành hãm sóng vây
Pha dáng tuổi hồng môi mép nhạt
Chớm xuân hồn đượm bóng sương gầy
Tà dương bến muộn tình đêm gối
Xa vắng biển chiều nhuộm khói mây ./.

 

LCT 03/06/2019


Họa:

Mộng Hồn Thục Nữ
Nguyễn Gia Khanh


Mây chiều tím nhuộm bóng người xa

Nữ thục lồng mai, mảnh nguyệt tà
Gầy guộc liễu sương mành trúc động
Thẫn thờ đêm lệ giọt lòng pha
Vây sầu buổi vỡ duyên tần tấn
Chuốc tủi niềm say thuở ngọc ngà
Lầy ngập bước chân dìu lữ khách
Ngây hồn mộng cũ cảnh tàn hoa.

 

Nghịch:
 

Hoa tàn cảnh cũ mộng hồn ngây
Khách lữ dìu chân bước ngập lầy
Ngà ngọc thuở say niềm tủi chuốc
Tấn tần duyên vỡ buổi sầu vây
Pha lòng giọt lệ đêm thờ thẫn
Động trúc mành sương liễu guộc gầy
Tà nguyệt mảnh mai, lồng thục nữ
Xa người bóng nhuộm tím chiều mây.

 

Đối hoạ:

Ngõ Úa Màu Mây
Thạch Hãn


Mây úa ngõ chiều nhớ bạn xa
Sóng chao thuyền đợi bến trăng tà
Gầy vai mảnh tóc cài suơng trắng
Lạnh gót chân hài dạo nắng pha
Vây bủa cuộc đời bên dáng ngọc
Khát khao dòng rượu kế thân ngà
Lầy môi cảnh nọ tình ong bướm
Ngây bóng lụa hồng tuổi gấm hoa.

 

Nghịch :


Hoa gấm tuổi hồng lụa bóng ngây
Bướm ong tình nọ cảnh môi lầy
Ngà thân kế rượu tình khao khát
Ngọc dáng bên đời cuộc bủa vây
Pha nắng dạo hài chân gót lạnh
Trắng sương cài tóc mảnh vai gầy
Tà trăng bến đợi thuyền chao sóng
Xa bạn nhớ chiều ngõ úa mây ./.

LCT 04/06/2019


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp