Xướng:

 

KHÚC GIAO MÙA  

Thạch Hãn
 

Thuận :

 

Hương nồng ngõ sớm nắng vàng hoa

Tiết chuyển trời mây khói nhạt nhoà

Đường rã gió đông sầu lá rụng

Hẻm tràn mưa nước đọng đêm qua

Thương quê cảnh áo cơm phiền muộn

Nhớ mẹ chiều thôn xóm muợt mà

Phường phố đẹp đôi từng bước dạo 

Sương nhồi sóng biển bãi ngoài xa ...

 

Nghịch :

 

Xa ngoài bãi biển sóng nhồi sương

Dạo bước từng đôi đẹp phố phường

Mà mượt xóm thôn chiều mẹ nhớ

Muộn phiền cơm áo cảnh quê thương

Qua đêm đọng nước mưa tràn hẻm

Rụng lá sầu đông gió rã đường

Nhoà nhạt khói mây trời chuyển tiết

Hoa vàng nắng sớm ngõ nồng hương ./.

LCT 19/11/2020

Họa:

 

MỘNG PHAI
Nguyễn Gia Khanh

 

Hương nhụy hết rồi vắng bướm hoa

Lãng quên đành mộng để phai nhòa

Đường ken lá bủa mờ trăng ấy

Cảnh dõi đêm vầy lẻ bóng "qua"

Thương bậu ngẫm càng trông bấy lại...

Đợi ai buồn quá nhớ sao mà...

Phường chung hẳn đó cùng dâu bể

Sương khói rã tình bởi cách xa.

 

Đọc ngược :

 

Xa cách bởi tình rã khói sương 

Bể dâu cùng đó hẳn chung phường 

Mà sao nhớ quá buồn ai đợi

Lại bấy trông càng ngẫm bậu thương 

"Qua" bóng lẻ vầy đêm dõi cảnh 

Ấy trăng mờ bủa lá ken đường 

Nhòa phai để mộng đành quên lãng

Hoa bướm vắng rồi hết nhụy hương. 

 

 

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp