Xướng:
 

Mộng Sơn Phương

Minh Đức Triều Tâm Ảnh

 

1-(xuôi)

 

Mây trời nhẹ thoáng cảnh sơn phương

Tiết khí cao ngời trăng toả hương

Cây cỏ nhuận văn hồn mượn bút

Suối khe xao chữ đuốc soi đường

Bay vờn khói tía tùng khêu tứ

Động khẽ non xanh trúc viết chương

Gầy mộng giấc trang mơ hoá kiếp

Đầy hiên gió lạnh buốc đêm sương

 

2-(ngược)

 

Sương đêm buốc lạnh gió hiên đầy

Kiếp hoá mơ trang giấc mộng gầy

Chương viết trúc xanh non khẽ động

Tứ khêu tùng tía khói vờn bay

Đường soi đuốc chữ xao khe suối

Bút mượn hồn văn nhuận cỏ cây

Hương toả trăng ngời cao khí tiết

Phương sơn cảnh thoáng nhẹ trời mây

 

Hoạ:

 

Vẻ Non Phương

Trúc Nguyên

 

1-( xuôi)

 

Mây hoà núi đẹp vẻ ngàn phương,

Tiết lạnh trời trong gió thoảng hương

Cây cỏ trao tâm lời quyện bút

Suối nguồn lưu bóng nghĩa in đường

Bay mây mộng gởi hồn rung tứ

Động gió trăng gìn ý hiển chương

Gầy tật đố xanh non chuyển kiếp

Đầy tình đạo lý ánh huyền sương.

 

2-(ngược)

 

Sương huyền ánh lý đạo tình đầy,

Kiếp chuyển non xanh tật đố gầy

Chương hiển ý gìn trăng gió động

Tứ rung hồn gởi mộng mây bay

Đường in nghĩa bóng lưu nguồn suối

Bút quyện lời tâm trao cỏ cây

Hương thoảng gió trong trời lạnh tiết

Phương ngàn vẻ đẹp núi hoà mây.

 

California, 20-03-2019

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp