Xướng:
 
MỘNG THẦM
Nguyễn Gia Khanh
 
Sa lầy vẫn gượng để sầu tiêu
Bước rã rời khi bóng ngả chiều
Hòa lệ tủi đêm tình khúc dỗ
Đến hè khơi phượng lửa lòng thiêu
Xa hoài bạn cũ hiên vầy dấu
Lặng mãi trời xưa gió bỏ diều
Ngà ngọc dẫu thu vàng ruộm lối
Ta còn chỉ biết mộng thầm yêu.
 
Đọc ngược:
 
Yêu thầm mộng biết chỉ còn ta
Lối ruộm vàng thu dẫu ngọc ngà
Diều bỏ gió xưa trời mãi lặng
Dấu vầy hiên cũ bạn hoài xa
Thiêu lòng lửa phượng khơi hè đến
Dỗ khúc tình đêm tủi lệ hòa
Chiều ngả bóng khi rời rã bước
Tiêu sầu để gượng vẫn lầy sa.
 
Các bài họa:
 
TÀ HUY PHỐ NÚI
Mộng Hoài Nhân
 
Sa áng mây hồng lạc khúc tiêu
Liễu soi dòng suối mát quê chiều
Hòa bầy gọi ải chim vang hót
Nhịp mõ đau chùa cảnh đốt thiêu
Xa cách thuở đàn con nhớ mẹ
Lặng thầm khi thoáng gió mong diều
Ngà tay thả khúc sầu vi diệu
Ta nhớ thuở thầy kính bạn yêu.
 
Nghịch:
 
Yêu bạn kính thầy thuở nhớ ta
Diệu vi sầu khúc thả tay ngà
Diều mong gió thoáng khi thầm lặng
Mẹ nhớ con đàn thuở cách xa
Thiêu đốt . Cảnh chùa đau mõ nhịp
Hót vang chim ải gọi bầy hòa
Chiều quê mát suối dòng soi liễu
Tiêu khúc Lạc Hồng ,mây áng sa .
 
MƯA NẮNG CUỘC TÌNH
Thạch Hãn
 
Sa nắng để rồi phải tưới tiêu
Khổ đau còn mãi sớm qua chiều
Hòa chung rượu ấm lòng khơi lại
Nghịch gió trăng vàng mộng đốt thiêu
Xa lánh cõi trần đêm động biển
Nhớ thương đời mẹ bóng chao diều
Ngà mây kín phủ đầu sương bạc
Ta bỏ nó tìm lại dấu yêu.

Nghịch:

 
Yêu dấu lại tìm nó bỏ ta
Bạc sương đầu phủ kín mây ngà
Diều chao bóng mẹ đời thương nhớ
Biển động đêm trần cõi lánh xa
Thiêu đốt mộng vàng trăng gió nghịch
Lại khơi lòng ấm rượu chung hòa
Chiều qua sớm mãi còn đau khổ
Tiêu tưới phải rồi để nắng sa.
LCT O7/O9/2O21
 
Mộng Rót
Nam Kha
 
Yêu thương rót mộng đắm chìm ta
Mắt đỏ dim mềm dáng ngọc ngà
Diều bổng tung mây xuyên gió cuộn
Cánh mờ giăng bến nhớ trăng xa
Thiêu nồng cháy bỏng thiên huyền ảo
Vỡ vụn ru mềm khúc cảm hoà
Chiều sẫm bóng rơi mưa bụi rớt
Tiêu hồn luỵ cánh rũ mù sa!!

Nghịch:
 
Sa mù rũ cánh luỵ hồn tiêu!!!
Rớt bụi mưa rơi bóng sẫm chiều
Hoà cảm khúc mềm ru vụn vỡ
Ảo huyền thiên bỏng cháy nồng thiêu
Xa trăng nhớ bến giăng mờ cánh
Cuộn gió xuyên mây tung bổng diều
Ngà ngọc dáng mềm dim đỏ mắt
Ta chìm đắm mộng rót thương yêu!
 
CHUYỆN NGỐ YÊU
Thái Chung
 
Sa mộng đắm sầu bởi khó tiêu
Ruổi rong gì mãi níu mơ chiều
Hòa âm gió gọi đàn khuya nhớ
Rũ phượng sen tàn hạ nóng thiêu
Xa bến mủi thuyền phiêu dạt bãi
Thiếu dây hờn cọc thả buông diều
Ngà trăng tắm nỗi niềm xưa thuở
Ta đấy kẻ này chuyện ngố yêu.
 
Nghịch:
 
Yêu ngố chuyện này kẻ đấy ta!
Thuở xưa niềm nỗi tắm trăng ngà
Diều buông thả cọc hờn dây thiếu
Bãi dạt phiêu thuyền mủi bến xa
Thiêu nóng hạ tàn sen phượng rũ
Nhớ khuya đàn gọi gió âm hòa
Chiều mơ níu mãi gì rong ruổi
Tiêu khó bởi sầu đắm mộng sa.
0765 X,07/9/2021
 
MỘNG ƯỚC TIÊU
Quang Lê Vũ
 
Sa chốn tủi này, mộng ước tiêu
Xót thêm lời hẹn hứa thu chiều
Hòa câu gửi bạn chờ nhau đến
Thẹn nỗi trao tình đốt lửa thiêu
Xa đấy phận sầu tâm nhớ cảnh
Vắng ai ngày dỗi, gió quên diều
Ngà say rượu đắng lòng vơ vẩn
Ta hiểu số nghèo vận tránh yêu
 
Nghịch:
 
Yêu tránh vận nghèo số hiểu ta
Vẩn vơ lòng đắng rượu say ngà
Diều quên gió dỗi, ngày ai vắng
Cảnh nhớ tâm sầu phận đấy xa
Thiêu lửa đốt tình trao nỗi thẹn
Đến nhau chờ bạn gửi câu hòa
Chiều thu hứa hẹn lời thêm xót
Tiêu ước mộng này tủi chốn sa.
 

 
THANH BÌNH
Thuận Thu

 
Sa nhật bóng ngày vọng sáo tiêu
Giỡn trâu đồng trũng nước lên chiều
Hoà theo thảo dã thôn nhà rộn
Trải rộng giang hà lạch nắng thiêu
Xa khói sợi mùa thơm mọng lúa
Lộng mây thềm gió phởn no diều
Ngà trăng mọc sớm vừa khua bếp
Ta với Mẹ nhìn mắt những yêu
 
Nghịch:
 
Yêu những mắt nhìn Mẹ với ta
Bếp khua vừa sớm mọc trăng ngà
Diều no phởn gió thềm mây lộng
Lúa mọng thơm mùa sợi khói xa
Thiêu nắng lạch hà mây trải rộng
Rộn nhà thôn dã thảo theo hoà
Chiều lên nước trũng đồng trâu giỡn
Tiêu sáo vọng ngày bóng nhật sa.
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp