Xướng:
 
NGỠ MỘNG THU XƯA
Nguyễn Gia Khanh
 
Sang mùa ngóng nhạn bóng dần thưa
Lại gửi về thu mộng ngỡ vừa...
Vàng võ cảnh khơi thềm lá rụng
Sụt sùi ngâu thoảng gió chiều đưa
Mang sầu trọn kiếp vương tình huyễn
Ruổi bước phờ đêm tủi lệ thừa
Càng cũ chuyện đau càng mãi nhớ
Ngang đò lỡ phận tiếc hoài xưa.
 
Đọc ngược:
 
Xưa hoài tiếc phận lỡ đò ngang
Nhớ mãi càng đau chuyện cũ càng
Thừa lệ tủi đêm phờ bước ruổi
Huyễn tình vương kiếp trọn sầu mang
Đưa chiều gió thoảng ngâu sùi sụt
Rụng lá thềm khơi cảnh võ vàng
Vừa ngỡ mộng thu về gửi lại
Thưa dần bóng nhạn ngóng mùa sang.
 
Các bài họa:
 
KHÚC GIAO THỜI
Thái Chung
 
Sang tiết dịu trời biển nắng thưa
Hắt hiu vờn nhạn bóng chao vừa...
Vàng hươm cúc trải tình thêu dệt
Tím thẫm sen tàn mộng tiễn đưa
Mang ước gợi niềm khao khát đủ
Nhớ ân ngùi nỗi vấn vương thừa
Càng suy đắm lệ dòng chan chứa
Ngang trái cảnh đời phận úa xưa.
 
Đọc ngược:
 
Xưa úa phận đời cảnh trái ngang
Chứa chan dòng lệ đắm suy càng...
Thừa vương vấn nỗi ngùi ân nhớ
Đủ khát khao niềm gợi ước mang
Đưa tiễn mộng tàn sen thẫm tím
Dệt thêu tình trải cúc hươm vàng
Vừa chao bóng nhạn vờn hiu hắt
Thưa nắng biển trời dịu tiết sang.
0746 H,13/8/2021
 
NHỮNG GIỌT BUỒN
Thạch Hãn
 
Sang hạ cảnh buồn giọt nắng thưa
Dấu yêu người gửi thiết tha vừa...
Vàng thu lá rụng chiều mưa đến
Lạnh bến đêm tàn ngõ gió đưa
Mang nặng gánh đời duyên đủ thiếu
Lún sâu vòng nợ kiếp dư thừa
Càng đeo bám mãi càng đau khổ
Ngang dọc bến tình mối hận xưa.

Đọc ngược:

 
Xưa hận mối tình bến dọc ngang
Khổ đau càng mãi bám đeo càng
Thừa dư kiếp nợ vòng sâu lún
Thiếu đủ duyên đời gánh nặng mang
Đưa gió ngõ tàn đêm bến lạnh
Đến mưa chiều rụng lá thu vàng
Vừa tha thiết gửi người yêu dấu
Thưa nắng giọt buồn cảnh hạ sang ./.
 
LCT 13/O8/2O21
 
CHIỀU THU BUỒN
Nguyễn Đức Hải
 
Sang buổi cạn dần nắng thớt thưa
Khúc đàn ai vọng tiếng nghe vừa
Vàng rơi lá đọng sân hờn tủi
Thẫm quyện mây lùa gió thoảng đưa
Mang nặng nỗi sầu nơi xứ lạ
Thấm sâu niềm nhớ lệ mi thừa
Càng thêm hận kẻ lời vong bạc
Ngang lối rẽ dòng một bến xưa .!
 
Đọc ngược:
 
Xưa bến một dòng rẽ lối ngang
Bạc vong lời kẻ hận thêm càng
Thừa mi lệ nhớ niềm sâu thấm
Lạ xứ nơi sầu nỗi nặng mang
Đưa thoảng gió lùa mây quyện thẫm
Tủi hờn sân đọng lá rơi vàng
Vừa nghe tiếng vọng ai đàn khúc
Thưa thớt nắng dần cạn buổi sang.!
 
CHUYỆN GIAO MÙA
Quang Lê Vũ 
 
Sang tiết chuyện mùa, rụng lá thưa
Thoảng reo lời gió quẩn quanh vừa
Vàng mây nhuộm bến chờ đây hẹn
Đẹp cảnh mong thuyền gặp ấy đưa
Mang ghép ảnh này trao bữa muộn
Nhủ thương tình đấy hiểu câu thừa
Càng qua ngõ nhỏ hồn thêm quyện
Ngang lối đợi mình dõi khoảng xưa.
 
Nghịch:
 
Xưa khoảng dõi mình đợi lối ngang
Quyện thêm hồn nhỏ ngõ qua càng
Thừa câu hiểu đấy tình thương nhủ
Muộn bữa trao này ảnh ghép mang
Đưa ấy gặp thuyền mong cảnh đẹp
Hẹn đây chờ bến nhuộm mây vàng
Vừa quanh quẩn Gió lời reo thoảng
Thưa lá rụng mùa chuyện tiết sang.
13.8.2021

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp