Xướng:
 

Ngóng Bạn
Phạm Kim Lợi

 

VIễn xứ muôn trùng bạn ở đâu!?
Thời gian cách trở dạ thêm sầu
Năm cùng chẳng hám màng danh lợi
Tháng tận chưa từng mỗ bể châu
Vẫn ước đường thi vờn ngọn thỏ
Còn mong lục bát tiễu công hầu
Xuân về sĩ tử chờ tin nhạn
Chén tửu tương phùng đợi đã lâu

Họa: 

Hẹn Buổi Tương Phùng
Nguyễn Gia Khanh

 

Nay vì cách trở dễ về đâu
Bởi vắng người nên cũng nặng sầu
Ngẫm cảnh đơn nhà thêm chạnh bút
Trông chiều lẻ bóng lại nhòa châu
Vần thơ kết nghĩa dù đang họa
Chén rượu mừng xuân vẫn chửa hầu
Hẹn buổi tương phùng khi Tết mãn
Ta về mãi nối mộng dài lâu.

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp