Xướng:

Ngóng Mẹ
Nguyễn Gia Khanh


Người dù bóng khuất nẻo Thiên Di
Nặng nợ con đâu dám bất nghì
Bữa thẫn thờ vùi cơn đoạn tuyệt
Ngày rầu rĩ ngẫm phút chia ly
Êm câu Báo Hiếu nồng nàn lễ
Ấm đóa Vu Lan rạo rực kỳ
Lã chã ngoài thềm ngâu sướt mướt
Lòng chiều khó giấu nỗi ai bi.

Họa: 

Hoài Ơn
Trúc Nguyên


Hiếu nghĩa xưa nay chẳng chuyển di,
Ơn cha đức mẹ bất tư nghì.
Tình thâm cốt nhục gìn nên nhớ,
Nghĩa cả gia phong giữ chớ ly.
Báo Hiếu kinh luân trì tác lễ,
Vu Lan đạo lý tưởng hành kỳ.
Đền ơn đáp nghĩa luôn chăm gắng,
Tháng bảy thu về rạng ánh bi...!

California, Mạnh Thu, 2018

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp