Xướng: 
 
Nguồn Đào
Ca Dao

 

Hoa lưu động khẩu ưng trường tại (Tào Đường)
  花当洞口应长在  
 
Đứng ở bờ sương ngóng tít khơi,
Về đâu xa lắc cánh chim trời?
Biển xanh chạm bãi màu thương đắm
Sóng bạc va ghềnh giọt vỡ rơi
Vui thuở hồng hoang vừa rạng rỡ 
Nhớ lần tao ngộ thoắt tinh khôi
 Suối đào nước chảy hoa trôi để
Trơ đá Tào Khê lại với tôi?

Họa 1: 
 

Ánh Giác

Trúc Nguyên

Vật biến thiên tâm thị vĩnh tồn ( TN )

物  變  遷  心  是  永  存 

 

Trùng dương biển thắm gió ngàn khơi,

Ánh giác rạng soi ngập đất trời.

Trực nhận chơn tâm xa bể đắm,

Hằng nghe diệu pháp cạn châu rơi.

Nguồn thiền lặng lẽ mây từ rỡ,

Nẻo đạo thênh thang tuệ mẫn khôi.

Vẩy nét thiền thi khai ấn để,

Cô viên đề thính bặt âm tôi.

California, Mạnh Thu, 2018

Họa 2: 

Ngóng Biển
Nam Kha


Mặt đất trơ buồn nhớ biển khơi
Mơ tung cánh mỏng lướt mây trời
Nắng vàng lóng lánh thuỳ dương hát
Bước trĩu trầm tư chiếc bóng rơi
Bờ cát miên man dòng sóng bạc
Dã tràng ngơ ngẩn gót hoa khôi
Nhẹ nhàng ve vuốt bàn chân mỏi
Khắc nét dáng mềm tôi lạc tôi.


 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp